Od 1 stycznia 2024 roku weszły w życie obowiązkowe wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa. Nie ponosi jej każda osoba czy podmiot z branży rolniczej, dlatego warto wiedzieć, w jakich przypadkach obowiązuje. Szczególnie ze względu na to, że za niezłożenie odpowiedniej deklaracji można ponieść karę.

Kto musi dokonać opłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa?

Opłatę na Fundusz Ochrony Rolnictwa muszą dokonywać podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych nabytych od producentów rolnych.

Cel wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa?

Celem wpłat na ten fundusz ma być gromadzenie środków na wypłacanie rekompensaty dla rolników, którzy w przypadku niewypłacalnych nabywców ich produktów nie otrzymają za nie zapłaty.

Czym jest Fundusz Ochrony Rolnictwa?

Według ustawy z dnia 9 maja 2023 roku o Funduszu Ochrony Rolnictwa Fundusz ten to odrębny rachunek bankowy dysponowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Ile wynosi opłata na Fundusz?

Podmioty zobowiązane muszą uiścić wpłatę w wysokości 0,125 proc. wartości produktów rolnych bez podatku od towarów i usług określonych w załączniku znajdującym się pod tym linkiem.

Aby ustalić wartość produktów rolnych, które zostały nabyte przez podmioty zobowiązane do wpłaty, brane są pod uwagę faktury VAT oraz faktury VAT RR.

Za jaki okres pobierana jest wpłata?

Wpłaty dokonuje się za kwartał. Jak jednak wskazane jest w ustawie, jeżeli opłata na Fundusz w określonym kwartale jest mniejsza niż dwudziestokrotność wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, to nie opłaca się jej od razu, a podczas opłaty za kolejny kwartał, w którym ta dwudziestokrotność zostanie już przekroczona. Aktualnie upomnienie to wynosi 16 zł, co pomnożone przez 20 równa się kwocie 320 zł.

Deklaracja o naliczonych opłatach

Podmiot, który skupuje produkty rolne, musi złożyć deklarację dyrektorowi oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania bądź siedzibę podmiotu skupiającego.

Jest to formularz opracowany przez ten ośrodek, który zawiera takie dane, jak nazwę, siedzibę i adres podmiotu lub imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres, określenie ilości, rodzaju, wartości produktów rolnych nabytych przez zobowiązany do wpłaty podmiot stanowiących podstawę do naliczenia opłaty, kwotę wpłaty na fundusz za dany kwartał oraz pouczenie pouczenie, że w przypadku niewpłacenia w terminie kwoty naliczonej lub wpłacenia tej kwoty w niepełnej wysokości ta deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Deklaracji nie trzeba składać, jeśli w kwartale kwota wpłaty wyniesie 0 zł.

Do kiedy należy złożyć deklarację i dokonać wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa?

Deklarację należy złożyć do 26. dnia miesiąca następującego po danym kwartale. Pierwszą deklarację należy więc złożyć do 26 kwietnia 2024 roku. Z kolei wpłatę należy uiścić do ostatniego dnia roboczego miesiąca po zakończeniu kwartału, czyli pierwsza wpłata powinna dostać dokonana do 30 kwietnia 2024 roku.

Kary za niezłożenie deklaracji

Jeżeli zobowiązany podmiot nie przekaże kwartalnej deklaracji o wysokości naliczonych wpłat, to według ustawy podlega karze w wysokości 60 zł za każdy dzień opóźnienia, jednak nie większej niż 10 000 zł.