Osobom posiadającym uprawnienia kombatanta lub ofiary represji okresu wojennego i powojennego przysługuje specjalny dodatek. Aby go otrzymać należy złożyć do ZUS-u wniosek i zaświadczenie potwierdzające uprawnienia. Co jeszcze warto wiedzieć? Jaki dodatek do emerytury lub renty przysługuje wdowie lub wdowcowi po kombatancie?

Kim jest kombatant?

Kombatant to osoba, która brała udział w działach zbrojnych (wojnach, powstaniach) wchodząc w skład formacji wojskowych lub organizacji zbrojnych walczących o wolność Rzeczypospolitej Polskiej. Działalność kombatancką (okresy działalności kombatanckiej lub równorzędnej z działalnością kombatancką) definiuje Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Przepisy ustawy są stosowane również do osób podlegających m.in. represjom w okresie wojennym i powojennym.

Czym jest dodatek kombatancki?

Kombatantom przysługuje specjalny dodatek do emerytury, wypłacany przez ZUS. Kwota dodatku jest waloryzowana rokrocznie. Od 1 marca 2024 dodatek kombatancki wynosi 330,07 zł.

Jak uzyskać dodatek kombatancki do emerytury? Konieczne dokumenty

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych należy przedstawić decyzję o przyznaniu uprawnień kombatanckich, wydaną przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. ZUS wymaga również złożenia wniosku o przyznanie dodatku kombatanckiego. Formularz wniosku jest dostępny m.in. na stronie internetowej zus.pl.

Prawo do otrzymania dodatku jest ustalane od miesiąca zgłoszenia wniosku. Dokument można składać osobiście, przez pełnomocnika, za pośrednictwem poczty lub polskiego urzędu konsularnego. Organ rentowy – właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zgłaszającej wniosek – ma 30 dni na wydanie decyzji o przyznaniu dodatku. W razie decyzji odmownej można wnieść pisemne lub ustne odwołanie w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS (która wydała decyzję) do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Postępowanie odwoławcze jest bezpłatne.

Czym jest dodatek kompensacyjny?

Jak podaje ZUS, dodatek kompensacyjny przysługuje osobom pobierającym emeryturę lub rentę, będącym wdową lub wdowcem po osobie posiadającej uprawnienia kombatanckie. Od 1 marca 2024 dodatek kompensacyjny wynosi 49,51 zł. Aby otrzymać dodatek kompensacyjny należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku w ZUS-ie. Do wniosku wymagane jest dołączenie zaświadczenia Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzającego uprawnienia jako członka rodziny.

Podstawa prawna:

  • Art. 15 (dodatek kombatancki) i art. 20 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 (dodatek kompensacyjny) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2018 r. poz. 276, z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie przyznawania dodatku kombatanckiego oraz emerytury i rent przyznawanych w drodze wyjątku (Dz. U. poz. 997)