Od 2017 roku pracownicy zyskali prawo do wyższej płacy minimalnej (niezależnie od stażu pracy), a ci zatrudnieni na zleceniu - do minimalnej stawki godzinowej. Zmieniły się też zasady wydawania świadectw pracy.

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje szereg uprawnień, w tym prawo do wypoczynku czy odpowiednich warunków zatrudnienia. Oto 5 podstawowych praw, jakie przysługują pracownikowi w Polsce>> Zmiany w kodeksie pracy w 2017 jeszcze zwiększyły zakres tych przywilejów.

Płaca minimalna 2017/2018. Od 2017 wzrosła więc najniższa płaca dla wszystkich pracowników i od stycznia wynosi ona 2000 zł brutto (do ręki około 1460 złotych). Natomiast w przyszłym roku płaca minimalna ma wzrosnąć o 100 zł i wyniesie 2100 zł. Podwyżka płacy minimalnej oznacza jednocześnie, że wzrosną też świadczenia z nią powiązane, w tym odprawa z tytułu zwolnień grupowych, odszkodowanie z tytułu mobbingu lub dyskryminacji oraz dodatek za pracę w nocy. Oto jakie świadczenia wzrosły z płacą minimalną w 2017 roku>>

Jednocześnie zmieniły się przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia w pierwszym roku pracy. Nowo zatrudniona osoba otrzymuje już nie minimum 80 proc. wysokości płacy minimalnej, ale najmniej całą tą sumę. Oto 5 praw, jakie przysługują pracownikowi rozpoczynającemu zatrudnienie>>

Ponadto od 2017 roku przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę na etacie nie również jest uwzględniany dodatek za pracę w porze nocnej. Dzięki temu pracownicy zatrudnieni w nocy zarabiają więcej - przedtem specjalny dodatek w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę obniżał ich zarobki i tracił charakter rekompensaty za trudniejsze warunki pracy. Więcej o pensji za pracę w nocy przeczytasz tutaj>>

Minimalna stawka godzinowa. Z płacą minimalną powiązana jest obowiązująca od roku minimalna stawka godzinowa, która ustawowo wynosi 12 zł, po waloryzacji powiązanej z podwyżką pensji minimalnej, w 2017 roku wyniosła około 13 zł. Od 2018 roku wzrośnie do 13,70 zł, czyli o 0,70 gr więcej niż obecnie.

Do stawki godzinowej są uprawnione nie tylko osoby na umowach zlecenia, ale także samozatrudnione. Emerytura i zasiłek rodzinny: Czy najniższe świadczenia wzrosną w 2018 roku>>

Świadectwo pracy. Zmiany nastąpiły także w wydawaniu świadectw pracy - nadal pracodawca musi je wydać nawet wtedy, gdy pracownik jeszcze nie rozliczył się z firmą. Natomiast pracodawca został zwolniony z obowiązku wydania dokumentu w przypadku, gdy zamierza podpisać umowę o pracę z tą samą osobą w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Jeśli pracodawca nie zamierza kontynuować zatrudnienia z podwładnym, ma maksymalnie 7 dni na wydanie świadectwa - zasada ta obowiązuje przy wszystkich umowach o pracę. Zobacz, jak odebrać świadectwo pracy

Od 2017 roku na świadectwie pracy musi się znaleźć także informacja, czy zatrudniony korzystał z ochrony stosunku pracy przysługującej w związku z urlopem wychowawczym. Jest to przywilej, który można przenieść do kolejnego pracodawcy - dlatego informacja o tym, jak długo pracownik z niego korzystał pozwoli zorientować się kolejnemu pracodawcy, czy nowy pracownik nadal podlega ochronie, gdyby chciał nadal korzystać z obniżonego wymiaru czasu pracy. Zobacz, kiedy możesz obniżyć swój wymiar czasu pracy>>

Możliwe, że w 2018 roku pracownik zyska nowe uprawnienia związane ze świadectwem pracy. Zgodnie ze skierowanym do Sejmu projektem prezydenta Andrzeja Dudy, w razie niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy, pracownik miałby prawo wystąpić do sądu pracy z roszczeniem o zobowiązanie pracodawcy do wydania dokumentu. Teraz pracownik musi wytoczyć powództwo w trybie Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli pracodawca nie wydałby świadectwa mimo wyroku sądowego, sąd mógłby wydać orzeczenie zastępujące świadectwo pracy. Podobne prawo będzie przysługiwało w razie zaprzestania działalności pracodawcy lub wystąpienia innych przyczyn uniemożliwiających wydanie dokumentu.

Wydłużone miałyby zostać również terminy do wystąpienia z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy do pracodawcy oraz żądaniem jego sprostowania do sądu pracy - z 7 do 14 dni. Ponadto kara za niewydanie świadectwa pracy uległaby zwiększeniu do wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

Terminy na odwołanie od wypowiedzenia. Na początku roku ujednoliceniu uległy też terminy odwołania od oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę i oświadczenia o odmowie przyjęcia do pracy, które przedtem wynosiły 7 dni w przypadku wypowiedzenia i 14 dni w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Terminy te wydłużono do 21 dni, które są liczone odpowiednio od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę albo zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, albo o odmowie przyjęcia do pracy.