Wraz z podwyżką płacy minimalnej w 2018 roku wzrosły także niektóre świadczenia i składki do ZUS.

Od 2018 roku płaca minimalna wzrosła o 100 zł w stosunku do 2017 roku i wynosi teraz 2 100 zł brutto. Z płacą minimalną powiązana jest stawka godzinowa, która ustawowo wynosi 12 zł brutto, ale dzięki waloryzacji w 2018 roku wynosi 13,70 zł, czyli o 0,70 gr więcej niż w 2017 roku. Płaca minimalna i świadectwa pracy: Jakie nowe prawa nabyli pracownicy w 2017 roku>>

Podwyżka dla pracowników. Dlatego w 2018 roku pracodawcy powinni skontrolować pensje wypłacane pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę (a także tym na zleceniach). Miesięczne wynagrodzenie, w przeliczeniu na pełny etat, nie może być bowiem niższe niż gwarantowane minimum płacowe, a jeśli jest, pracodawca musi je podwyższyć. Co oprócz wynagrodzenia zasadniczego składa się na wypłatę pracownika, przeczytasz tutaj>> Odpowiednie zmiany muszą zostać wprowadzone do umów o pracę. Ponadto w regulaminach wynagradzania i innych przepisach wewnętrznych obowiązujących u pracodawcy, w których wynagrodzenie minimalne zostało określone kwotowo, pracodawca musi wprowadzić nowa kwotę 2 100 zł.

Pracodawca powinien też pamiętać o zmianach wprowadzonych jeszcze w 2017 roku: pracownikowi, bez względu na staż pracy, przysługuje wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnej płacy w wysokości 100 proc. Kwotę 2 100 zł otrzyma więc także pracownik w pierwszym roku pracy. Wyższe wynagrodzenie i umowa od pierwszego dnia: Zobacz, jakie prawa ma nowy pracownik>> Ponadto dodatek za pracę w nocy nie może być wliczany do stawki minimalnego wynagrodzenia, nawet wtedy, gdy w zakładzie pracy stosowany jest ryczałt za godziny nocne.

Świadczenia rosną z płacą minimalną. Dzięki podwyżce płacy minimalnej pracodawca musi wypłacić wyższe świadczenia pracownikowi, w tym właśnie dodatek za pracę w godzinach nocnych, który wynosi 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, za każdą godzinę pracy w nocy. Praca w nocy: Zobacz, jakie dodatki przysługują ci w 2018 roku>>

Wyższe wynagrodzenie pracodawca ma obowiązek wypłaci podwładnemu także za czas niewykonywania pracy w sytuacji, gdy pracownik był gotów do jej wykonywania, ale nie mógł tego zrobić z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Za czas gotowości do pracy i przestój pracownikowi przysługuje nie mniej niż 60 proc. wynagrodzenia i kwota ta nie może być niższa niż niż pensja minimalna za pełny miesiąc dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Podobnie jest w przypadku wynagrodzenia gwarancyjnego za niewykonywanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy - w 2018 roku nie może być niższe niż 2 100 zł dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, wynagradzanego w inny sposób niż stałą stawką miesięczną.

Także w przypadku zwolnień grupowych pracodawca wypłaci wyższą odprawę, ponieważ nie może ona przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w 2018 roku chodzi o kwotę 31 500 zł. Natomiast osoba na praktyce absolwenckiej w 2018 roku może zarobić maksymalnie 4 200 zł (2-krotność płacy minimalnej). Wreszcie odszkodowanie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu, dyskryminację czy mobbing nie może wynieść mniej niż płaca minimalna.

Składki do ZUS. Pracownik otrzymujący tylko pensję minimalną w przyszłym roku zarobi około 1 530 zł, ponieważ od wynagrodzenia brutto pracownika musi zostać potrącony podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne, czyli składki emerytalne i rentowe, składka chorobowa, składka wypadkowa oraz składka zdrowotna. Odejmowane są także składki na Fundusz Pracy, na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych (przy pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze).

Część składek, w tym na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i na Fundusz Pracy, pokrywa pracodawca. Minimalna wysokość składek, jakie musi pokryć pracodawca w 2018 roku wynosi:

  • składka emerytalna – 9,76 proc., 204,96 zł,
  • składka rentowa – 6,5 proc., 136,50 zł,
  • składka wypadkowa – 1,8 proc., 37,80 zł,
  • składka na Fundusz Pracy – 2,45 proc., 51,45 zł,
  • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,10 proc., 2,10 zł.

W sumie składki finansowane przez pracodawcę przy zatrudnieniu pracownika na umowę o pracę (przy pensji minimalnej) wynoszą więc 20,74 proc. wynagrodzenia brutto, czyli przy wynagrodzeniu 2 100 zł brutto jest to 432,81 zł. Ile wynoszą składki samozatrudnionych i mały ZUS w 2018 roku, dowiesz się tutaj>>