Planowane ograniczenie szkolenia bhp pracowników administracyjno-biurowych może być niezgodne z prawem unijnym. Tak wynika z opinii Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.Propozycje zmian przedstawiło na początku października Ministerstwo Rozwoju. Resort uznał, że polskie przepisy w zakresie powtarzalności szkoleń bhp są bardziej restrykcyjne niż unijne. Te ostatnie zobowiązują do przeprowadzania szkoleń okresowych, jeżeli jest to uzasadnione i konieczne. Dlatego MR chce zwolnić z tego obowiązku zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, które charakteryzują się niższymi wskaźnikami wypadkowości i mniejszym narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia. Byłoby to ułatwienie dla przedsiębiorców, ale zdaniem MSZ wzbudza ono wątpliwości co do zgodności z dyrektywą 89/391/EWG z 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.Urz. L 183, str. 1).
Resort spraw zagranicznych wskazuje, że zgodnie z projektem niektórzy pracownicy administracyjno-biurowi w ogóle nie byliby objęci szkoleniami okresowymi. Tymczasem art. 12 wspomnianej dyrektywy przewiduje taki wymóg w przypadkach przeniesienia na inne stanowisko robocze lub wprowadzenie nowego wyposażenia. Problematyczne będzie też długotrwałe zatrudnienie na jednym stanowisku administracyjno-biurowym. Pracownik wykonujący te same zadania przez np. 20 lat u tego samego pracodawcy zaliczy tylko jedno szkolenie bhp przez tak długi okres zatrudnienia. Zdaniem MSZ budzi to wątpliwości, bo zatrudniony nie jest w stanie zapamiętać przepisów i zasad przez tak długi czas.
Podobne wątpliwości już wcześniej zgłaszali eksperci.
– Ograniczenie pozyskiwania wiedzy na temat bhp trudno ocenić pozytywnie. Informacje na ten temat są potrzebne także w przypadku zatrudniania na stanowiska administracyjno-biurowe – podsumowuje Marek Nościusz z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.