Absolwent szkoły wyższej nie jest już zwolniony z opłacania składek ZUS przy zleceniu, natomiast otrzyma zasiłek chorobowy bez okresu wyczekiwania.

Studentowi przyjmowanemu na praktyki pracodawca musi zapewnić odpowiednie warunki pracy. Jakie prawa ma praktykant w pracy? Oto obowiązki pracodawcy>> Zatrudnienie studenta rodzi kolejne obowiązki po stronie firmy.

Kiedy pracodawca opłaci składki za pracownika? Zatrudniając studenta na podstawie umowy zlecenia (albo na podstawie umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług) pracodawca jest zwolniony z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, o ile osoba ta ukończyła jeszcze 26. roku życia. Jednak przywilej w opłacaniu składek nie obowiązuje od dnia ukończenia przez studenta 26. lat, lub wykreślenia go z listy studentów albo obrony pracy magisterskiej, nawet jeśli nie ukończył jeszcze 26. roku życia.

Natomiast student zatrudniony na umowę o pracę podlega obowiązkowo wszystkim rodzajom ubezpieczeń (emerytalnemu, rentowym, chorobowemu, wypadkowemu). Tak samo jest w przypadku absolwenta uczelni, którego decyduje się zatrudnić pracodawca - tak przy umowie o pracę, jaki i przy zleceniu pracodawca musi opłacić wszystkie obowiązujące przy tych kontraktach składki. Tu sprawdzisz, jakie składki odprowadza się od umowy o pracę>>, a tu jakie od zlecenia>>

Płaca minimalna dla absolwenta. Ponadto, jeśli pracodawca zatrudnia byłego studenta na podstawie umowy o pracę, musi wypłacić mu minimalne wynagrodzenie w pełnej wysokości. Od 2017 roku zmieniły się przepisy i pracownik w pierwszym roku pracy nie otrzymuje już 80 procent minimalnego wynagrodzenia za pracę, ale pełną stawkę, czyli 2000 zł brutto (do ręki około 1460 złotych). Więcej o płacy minimalnej w 2017 roku przeczytasz tutaj>>

Natomiast, jeśli absolwent dalej pracuje na podstawie umowy zlecenia, to przysługuje mu minimalna stawka godzinowa, która ustawowo wynosi 12 zł. Jednak kwota ta jest co roku waloryzowana w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia zatrudnionych na umowie o pracę. W efekcie stawka godzinowa w 2017 roku wynosi do około 13 zł. Minimalne wynagrodzenie w 2018 roku wzrośnie. Zobacz, o ile i jak wzrośnie stawka godzinowa>>

Urlop wypoczynkowy dla absolwenta. Jeśli jest to pierwsza praca na podstawie umowy o prace absolwenta, to jako nowozatrudniony pracownik nabywa prawo do urlopu nie z dniem 1 stycznia, ale proporcjonalnie, a więc z każdym przepracowanym miesiącem ma prawo do 1/12 wymiaru urlopu przysługującego po przepracowanym roku. Nabywa zatem prawo do urlopu cząstkowego z dołu, czyli za każdy przepracowany miesiąc. Więcej o pierwszym urlopie wypoczynkowym pracownika, dowiesz się tutaj>>

Natomiast, jeśli jest to kolejna praca absolwenta, przysługuje mu urlop:

  • u pierwszego pracodawcy - w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze;
  • u kolejnego pracodawcy - w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego (dotyczy zatrudnienia na okres nie krótszy niż do końca roku).

Jeżeli pracownik wykorzystał już u pierwszego pracodawcy urlop w wymiarze wyższym niż wynikający z powyższych wyliczeń, to w nowej firmie przysługuje mu odpowiednio niższy urlop. Tu sprawdzisz, ile urlopu przysługuje na umowie na okres próbny>>

Zasiłek chorobowy dla absolwenta. Zasadniczo zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi po okresie wyczekiwania, czyli o po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, jeśli podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu, a aż po upływie 90 dni, jeżeli pracownik jest ubezpieczony dobrowolnie.

Jednak absolwenci szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym (lub do niego przystąpili) w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych, otrzymają świadczenie od pierwszego dnia pracy, czyli od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego.