Pracodawca może przyznać dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego także osobie wykonującej swoje obowiązki na podstawie umowy zlecenia.

Umowa-zlecenie nie jest formalnie umową o pracę, ale o świadczenie usług i swoje umocowanie prawne ma w kodeksie cywilnym. Dlatego zleceniobiorcy nie przysługuje ochrona kodeksu pracy i prawa, jakie mają zatrudnieni na etacie. Oto 5 podstawowych praw, jakie przysługują pracownikowi w Polsce>>

Jednak pracownik zatrudniony na podstawie umowy-zlecenie może w kontrakcie zastrzec sobie pewne przywileje, w tym prawo do urlopu wypoczynkowego. Etatowcowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 lub 26 dni w ciągu roku. Natomiast zleceniobiorca musi ustalić tą sprawę ze zleceniodawcą - ile dni wolnych będzie przysługiwało danej osobie i czy będą one płatne.Kiedy dokładnie osobie na zleceniu przysługuje urlop wypoczynkowy, dowiesz się tutaj>>

Wczasy pod gruszą dla zleceniobiorcy? Od pracodawcy zależy natomiast, czy zatrudniony w firmie zleceniobiorca otrzyma dofinansowanie do letniego wypoczynku.

Pracodawca zatrudniający minimum 50 pracowników w przeliczeniu na pełen etat, musi utworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, z którego przyznawane są miedzy innymi wakacyjne świadczenia. Bez względu na liczbę pracowników ZFSŚ zakładają zakłady budżetowe oraz jednostki samorządowe.

Pracodawca nie może środkami zgromadzonymi na ZFŚS dysponować dowolnie - przyznawanie świadczeń oraz ich wysokość powinna zależeć od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika. Kryterium dofinansowania jest więc wysokość dochodów pracownika oraz jego rodziny.

Zgodnie z przepisami, z ZFŚS mogą korzystać pracownicy i ich rodziny, byli pracownicy (emeryci, renciści i ich rodziny) oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie prawo do korzystania z Funduszu. Oznacza to, że pracodawca może w regulaminie wprowadzić zapis, przyznający dofinansowanie także zleceniobiorcom zatrudnionym w firmie.

Regulamin powinien zawierać także między innymi termin wypłaty i okres, za jaki dofinansowanie przysługuje. Wczasy pod gruszą mogą więc zostać wypłacone przed rozpoczęciem urlopu, ale dopuszczalna jest także wypłata pieniędzy już po urlopie, jeśli na przykład przepisy wewnątrzzakładowe przewidują konieczność przedstawienia dowodu poniesionych kosztów, jak faktura lub potwierdzenie wpłaty za obóz lub kolonię dziecka.

Z funduszu socjalnego pracodawca może bowiem dofinansować nie tylko wakacje pracownika, ale także wypoczynek letni lub zimowy dzieci pracownika, jeśli nie ukończyły one jeszcze 18 lat. Zobacz, jakie jeszcze prawa ma pracownik zatrudniony na umowie-zlecenie>>