Imienny dokument stwierdzający poniesienie przez osobę niepełnosprawną wydatku na leki zalecone przez specjalistę daje prawo do pomniejszenia dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej w zeznaniu PIT.
Osoby niepełnosprawne lub osoby, na których utrzymaniu znajdują się niepełnosprawni członkowie rodziny, mogą odliczać od podstawy opodatkowania wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych poniesione w danym roku. Jednym z takich wydatków, określonym w art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), są kwoty przeznaczone na leki.
Wydatki związane z zakupem leków podlegają odliczeniu, o ile osoba mająca stosowne orzeczenie o niepełnosprawności spełni następujące warunki:
● zakupi leki w danym miesiącu powyżej 100 zł,
● wydatki te nie zostaną sfinansowane (dofinansowane) ze środków np. zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zwrócone w jakiejkolwiek formie,
● ma dokument potwierdzający poniesienie wydatku (np. faktury),
● ma potwierdzenie przez właściwego lekarza specjalistę konieczności stosowania zaleconego leku (leków) trwale lub czasowo.

27 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011

Oznacza to, że jeżeli osoba niepełnosprawna poniosła wydatek na zakup leku, co do którego lekarz specjalista stwierdził, że powinna go stosować (stale lub czasowo), to ma prawo odliczyć od dochodu kwotę stanowiącą różnicę między faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a 100 zł.
Określenie, że lekarzem uprawnionym do stwierdzenia stosowania konkretnych leków jest wyłącznie lekarz specjalista, oznacza, że wydać stosowne zaświadczenie może każdy lekarz mający specjalizację w danej dziedzinie medycyny, np. chirurg, onkolog, okulista, dermatolog.
Przepisy podatkowe wskazują, że wysokość wydatków na zakup leków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Dokument powinien zawierać dane osoby płacącej za medykamenty. Może to być dowód, z którego wynikać będzie, kto, kiedy i jakiego rodzaju wydatek poniósł. W konsekwencji nie tylko faktura da podstawę do ulgi. Rachunek spełni tę samą funkcję.
Zatem podatnik może odliczyć wyłącznie wydatek na leki, pod warunkiem że posiada dokument, z którego jednoznacznie wynika, jaki jest koszt ich zakupu.