Mimo kilkunastoletniej tradycji wypełniania zeznań rocznych podatnicy nadal popełniają w nich błędy. Konrad Zawada z Izby Skarbowej w Krakowie zwraca uwagę, że w przypadku zeznań PIT-36, PIT-36L występuje niezgodność między zaliczkami na podatek dochodowy faktycznie zapłaconymi w trakcie roku, a tymi wykazanymi w zeznaniu.

– Podatnicy wpisują zbyt wysokie kwoty ulg, często w wysokościach maksymalnych (np. 760 zł dla ulgi internetowej, 2280 zł dla ulg rehabilitacyjnych), gdy podatnik bądź to nie ma wystarczającego przychodu/podatku, by ulgi w takiej wysokość odliczyć, bądź nie ma merytorycznego prawa do skorzystania z takiej ulgi – wskazuje Konrad Zawada.

Podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym

Jednocześnie przypomina, że aby skorzystać z ryczałtowej ulgi na dojazdy na zabiegi rehabilitacyjne, trzeba posiadać odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności, być właścicielem bądź współwłaścicielem samochodu, lekarz musi takie zabiegi zalecić, a także podatnik musi ponieść wydatki na dojazdy.

– Częste błędy występują też przy adresie zamieszkania – dodaje nasz rozmówca z izby krakowskiej.

Trzeba bowiem rozróżnić adres zamieszkania stosowany dla potrzeb podatkowych od adresu zameldowania. W zeznaniu podatkowym należy podać faktyczny adres zamieszkania na 31 grudnia 2011 r. Urzędem, w którym składa się zeznanie roczne, jest urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem – według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium.

Ponadto niektóre osoby podają adres zamieszkania na dzień składania zeznania, co również jest błędem.

Zdarzają się też błędy rachunkowe, zwłaszcza w wyliczeniu kwoty podatku według skali, także przenoszenie kwot z załączników do zeznania głównego.

Quiz: Co wiesz o rozliczeniu PIT 2011?

Rozpocznij quiz »

Skala podatkowa, odliczenia ulg podatkowych, formularze, darowizny - sprawdź swoją wiedzę na temat rozliczenia podatku dochodowego za 2011 rok.

Wszystkie quizy »

– Błędy tego typu z roku na rok stają się coraz rzadsze ze względu na upowszechnianie się rozliczeń internetowych i programów do komputerowego wypełniania PIT – ocenia Konrad Zawada.

27dni zostało na złożenie PIT za rok 2011

Potwierdza również, że sporadycznie zdarzają się błędy typu (tylko w wersji papierowej): składanie zeznań PIT na nieaktualnym formularzu, brak załączników oraz podpisu osób składających rozliczenie.