Opłatę za pobyt syna i córki w uzdrowisku można uwzględnić w PIT.
Do wydatków odliczanych w zeznaniu PIT zalicza się m.in. odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) dochód można obniżyć o wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.
Jak mówi Piotr Popek, ekspert podatkowy w KPMG, aby to zwolnienie mogło mieć zastosowanie, osoba niepełnosprawna powinna pozostawać na utrzymaniu podatnika. Może to więc być dziecko własne, przysposobione lub przyjęte na wychowanie.
Kolejnym warunkiem jest to, że dziecko powinno posiadać status osoby niepełnosprawnej, czyli mieć orzeczenie o jednym z trzech stopni niepełnosprawności. Orzeczenia te są wydawane między innymi przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności lub lekarzy orzeczników ZUS.
– Rodzic może pomniejszyć podstawę opodatkowania o rzeczywiste koszty turnusu lub pobytu dziecka w zakładzie rehabilitacyjnym. Ustawa o PIT nie przewiduje górnej granicy, do wysokości której można stosować ulgę – dodaje ekspert.
Organ podatkowy może weryfikować prawidłowość rozliczenia wykazanego w rocznym zeznaniu podatkowym i załączniku PIT/O. Oznacza to, że może zażądać od rodzica dowodów, że wydatek ten został faktycznie poniesiony. Należy więc przechowywać rachunki i faktury, które dokumentują poniesienie opłaty za letni turnus rehabilitacyjny dziecka lub jego pobyt w uzdrowiskowym zakładzie rehabilitacyjnym.