Podatnik, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, ma prawo do odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, udokumentowanych wydatków, które poniósł z własnych środków na adaptację mieszkania stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
Podatnik, który jest osobą niepełnosprawną, poniósł wydatki na adaptację mieszkania, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Mieszka z rodzicami w ich lokalu. Posiada tytuł prawny do lokalu na podstawie umowy użyczenia. Czy wydatki poniesione na adaptację mieszkania, nie- stanowiącego własności podatnika, mogą być odliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
Tak – potwierdza Ministerstwo Finansów. Podatnik, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, ma prawo do odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, udokumentowanych wydatków, które poniósł z własnych środków na adaptację mieszkania stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Nie ma znaczenia, że podatnik nie jest jego właścicielem. Ważne, że posiada tytuł prawny w postaci umowy użyczenia.
Warto przypomnieć, że adaptacja oznacza przystosowanie czegoś do innego użytku, przeróbkę dla nadania czemuś jakiegoś charakteru. Adaptacja budynku to zatem nic innego jak przerobienie budynku w taki sposób, aby umożliwić osobie niepełnosprawnej sprawne poruszanie się po nim, ułatwienie jej dostępu do określonych pomieszczeń i urządzeń.
Zatem, aby dokonać odliczenia od dochodu, adaptacja lub wyposażenie budynku mieszkalnego musi ułatwiać osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w danym budynku mieszkalnym i jednocześnie być związana (związane) z rodzajem jej niepełnosprawności. Zakres i rodzaje robót związanych z taką adaptacją lub wyposażeniem jest uzależniony więc bezpośrednio od charakteru niepełnosprawności.
Podstawa prawna
Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).