Podatnik, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, ma prawo do odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, udokumentowanych wydatków, które poniósł z własnych środków na adaptację mieszkania stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
Podatnik, który jest osobą niepełnosprawną, poniósł wydatki na adaptację mieszkania, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Mieszka z rodzicami w ich lokalu. Posiada tytuł prawny do lokalu na podstawie umowy użyczenia. Czy wydatki poniesione na adaptację mieszkania, nie- stanowiącego własności podatnika, mogą być odliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
Tak – potwierdza Ministerstwo Finansów. Podatnik, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, ma prawo do odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, udokumentowanych wydatków, które poniósł z własnych środków na adaptację mieszkania stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Nie ma znaczenia, że podatnik nie jest jego właścicielem. Ważne, że posiada tytuł prawny w postaci umowy użyczenia.