Tydzień obfitował w zmiany w prawie. Od 1 lipca weszły w życie nowe obowiązki podatkowe dla sprzedających online, zmieniła się wysokość minimalnego wynagrodzenia, zdrożał prąd i gaz oraz doszło do zmian w nadzorze nad CPK. Zmiany odczuli także pacjenci. A to nie koniec nowinek legislacyjnych w naszym kraju. Co jeszcze weszło w życie?

Pierwsze dni lipca przyniosły szereg zmian w polskim prawodawstwie, które odczuwalnie wpłyną na życie konsumentów, pracowników, pacjentów czy przedsiębiorców. Co oznaczają dla tych grup społecznych?

Przesunięcie obowiązku wystawiania e-faktur

Chodzi o ustawę z 9 maja 2024 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 10 czerwca 2024 r. poz. 852). W uzasadnieniu zmian przypomniano, że ustawą z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, nazywanej dalej „ustawą KSeF”, został wprowadzony obowiązek wystawiania faktur (e-fakturowania) w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) od 1 lipca 2024 r.

W pierwszej kolejności od 1 lipca 2024 r. mieli zostać nim objęci podatnicy czynni VAT, a następnie, od 1 stycznia 2025 r. podatnicy zwolnieni podmiotowo (drobni przedsiębiorcy) lub wykonujący wyłącznie czynności zwolnione z podatku. Od 1 lipca 2024 r. miał także wejść w życie obowiązek podawania numeru KSeF w przelewach za faktury w transakcjach między podatnikami VAT czynnymi, w tym transakcjach objętych mechanizmem podzielonej płatności.

W związku ze zdiagnozowanymi problemami związanymi z wydajnością systemu, które uniemożliwiają wprowadzenie obowiązku KSeF w zakładanym terminie, konieczne było przesunięcie terminu jego wdrożenia.

W celu dokładnego zdiagnozowania błędów systemowych przeprowadzono zewnętrzny audyt informatyczny. Przedstawiona na jego podstawie finalna ocena techniczna wdrażanego rozwiązania potwierdziła, że konieczne i niezbędne jest przesunięcie terminu wprowadzenia obligatoryjnego KSeF.

Wskazaną w oparciu o przeprowadzony audyt systemu nową datę wejścia w życie obligatoryjnego KSeF określono na 1 lutego 2026 r.

Znana jest już nowa data wejścia w życie KSeF. MF poinformował o decyzji - GazetaPrawna.pl

Funkcjonowanie administracji rządowej

Zmiany dotyczą ustawy z 15 maja 2024 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej (Dz.U. z 5 czerwca 2024 r. poz. 834)

Nowelizacja wprowadziła zmiany w kilkudziesięciu ustawach.

W uzasadnieniu rządowego projektu podkreślono m.in., że ma on na celu usprawnienie realizacji zadań wykonywanych przez administrację rządową, a tym samym zwiększenie efektywności działania. W związku z tym dokonano m.in. usystematyzowania zakresów przedmiotowych działów administracji rządowej: energia, gospodarka, gospodarka złożami kopalin i klimat.

Istotne zmiany zostały wprowadzone m.in. w ustawie – Prawo budowlane. Zgodnie z nowymi przepisami decyzja o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydana po uprzednim wyrażeniu zgody przez ministra właściwego ds. energii – w przypadku budowy lub rozbiórki linii przesyłowej elektroenergetycznej, a także linii elektroenergetycznej dochodzącej do granicy Polski.

Znowelizowana została również ustawa – Prawo energetyczne.

Zgodnie z nowymi unormowaniami w przypadku odmowy świadczenia usług, o których mowa w odpowiednich przepisach tej ustawy, z powodu nieuznania odbiorcy za uprawnionego do wyboru sprzedawcy w jednym z dwóch państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym prezes Urzędu Regulacji Energetyki może, na uzasadniony wniosek odbiorcy lub sprzedawcy, zwrócić się do Komisji Europejskiej o zobowiązanie państwa, w którym odmówiono świadczenia tych usług, do realizacji żądanej usługi, za pośrednictwem odpowiednio:

 • ministra właściwego ds. energii – w przypadku odmowy świadczenia usług w zakresie energii,
 • ministra właściwego ds. gospodarki surowcami energetycznymi – w przypadku odmowy świadczenia usług w zakresie paliw gazowych.

CPK

W związku z nowelizacją ustawy o działach administracji rządowej kompetencje ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie zadań dotyczących Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) przejął od 1 lipca 2024 r. minister właściwy do spraw transportu. Ministerstwo infrastruktury przypomniało, że pełnomocnikiem Rządu do spraw CPK będzie sekretarz lub podsekretarz stanu w ministerstwie.

Od dziś projektem CPK zarządza Ministerstwo Infrastruktury. Wiemy dlaczego - GazetaPrawna.pl

Stypendium aplikantów

Chodzi o rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 7 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (Dz.U. z 12 czerwca 2024 r. poz. 865)

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie odpowiednich przepisów ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Zgodnie z rozporządzeniem wysokość stypendium aplikanta wynosi miesięcznie:

 • w trakcie pierwszych 12 miesięcy szkolenia – 4500 zł,
 • po ukończeniu 12 miesięcy szkolenia – 5100 zł.

Zmiany wprowadzono również w załączniku do rozporządzenia określającym kwoty, o które podwyższa się stypendium aplikanta w zależności od jego miejsca zamieszkania.

Pomoc obywatelom Ukrainy

Zgodnie z nowymi przepisami, jeżeli obywatel Ukrainy przybył do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, to jego pobyt uznaje się za legalny do 30 września 2025 r.

Nowelizacja przewiduje m.in., że wojewoda może zapewnić obywatelom Ukrainy pomoc polegającą na:

 • zapewnieniu zakwaterowania zbiorowego, za które uznaje się zakwaterowanie w obiekcie, w którym przebywa co najmniej 10 osób lub w obiektach będących własnością lub przedmiotem trwałego zarządu jednostek sektora finansów publicznych, i całodziennego wyżywienia zbiorowego,
 • prowadzeniu punktów recepcyjnych,
 • zapewnieniu transportu związanego z zakwaterowaniem lub opieką medyczną,
 • podjęciu innych działań niezbędnych do realizacji pomocy, po uzyskaniu zgody właściwego ministra.

16 zmian w pomocy dla Ukraińców, o których muszą wiedzieć włodarze - GazetaPrawna.pl

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – co zmienia się od 1 lipca? - GazetaPrawna.pl

Dyrektywa DAC-7

Unijna dyrektywa DAC7 wprowadza nowe przepisy podatkowe dotyczące raportowania na platformach cyfrowych, takich jak Allegro, OLX, Vinted czy Booking. Dyrektywa nakłada na te platformy nowe obowiązki sprawozdawcze, mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego i ograniczenie liczby niezgłoszonych działalności gospodarczych. DAC7 zobowiązuje operatorów platform cyfrowych do gromadzenia i przekazywania Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informacji o sprzedawcach dokonujących transakcji za ich pośrednictwem. Nowe przepisy obejmują sprzedaży towarów, świadczenia usług, udostępniania środków transportu oraz nieruchomości.

Skarbówka zabierze się za wynajmujących. Będą kontrole właścicieli domów, mieszkań i pokoi - GazetaPrawna.pl

Za gaz drożej o prawie połowę. Od 1 lipca duże podwyżki cen [STAWKI] - GazetaPrawna.pl

Płaca minimalna

Od 1 lipca minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 4300 zł brutto, a stawka godzinowa do 28,10 zł. To druga w tym roku podwyżka minimalnej, która obejmie ponad 3 mln osób. W porównaniu do 2014 r. wynagrodzenie minimalne będzie wyższe o 2620 zł, czyli o 156 proc.

Podwyższenie minimalnej od 1 lipca br. oznacza wzrost o 700 zł w stosunku do kwoty z 1 lipca 2023 r. (3600 zł), czyli o 19,4 proc. Z kolei wzrost minimalnej stawki godzinowej od 1 lipca 2024 r. do 28,10 zł oznacza wzrost o 4,6 zł w stosunku do kwoty z 1 lipca 2023 r., czyli o 19,5 proc.

Po lipcowej podwyżce minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wyższe w porównaniu do 2014 r. o 2620 zł, czyli o 156 proc.

Wraz z płacą minimalną, wzrosną też inne świadczenia obliczane na jej podstawie, m.in. dodatek za pracę w nocy, wynagrodzenie za przestój, odprawa z tytułu zwolnień grupowych.

W połowie czerwca Rada Ministrów przyjęła propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej, które mają obowiązywać w 2025 r.

Zaproponowano, by od 1 stycznia 2025 r. płaca minimalna wynosiła 4626 zł brutto. Oznacza to wzrost o 326 zł w stosunku do kwoty, która zacznie obowiązywać od 1 lipca 2024 r., czyli o 7,6 proc.

Płaca minimalna wzrośnie od lipca. Ile dostaniemy na rękę? - GazetaPrawna.pl

Wyższy zasiłek chorobowy

Od 1 lipca 2024 r. wrosła minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego. W związku z tym osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim (L4) mogą otrzymać wyższe świadczenie chorobowe.

Pracownicy, którzy są ubezpieczeni, mają do zasiłku chorobowego w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego jest powiązana z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, a to zmieni się 1 lipca 2024 r. Pamiętajmy, że kwota zasiłku chorobowego uzależniona jest od zarobków osoby ubezpieczonej, natomiast podstawa wymiaru zasiłku to średnie wynagrodzenie pracownika z ostatnich 12 miesięcy.

Co jednak ważne, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego pracownika z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty ustawowego minimalnego za pracę po jego pomniejszeniu o 13,71 proc.

Wyższy zasiłek chorobowy od 1 lipca. Ile dostaniesz na L4? [KWOTY] - GazetaPrawna.pl

Leki refundowane

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wprowadzeniu nowego wykazu leków refundowanych. Nowa lista obowiązuje od 1 lipca. W porównaniu z poprzednim obwieszczeniem wprowadzono następujące zmiany:

 • do wykazu zostało dodanych 99 produktów bądź nowych wskazań,
 • dla 199 produktów wprowadzono obniżki cen zbytu netto,
 • dla 11 produktów podwyższono ceny zbytu netto,
 • dla 410 pozycji spadnie dopłata pacjenta,
 • dla 282 pozycji wzrośnie dopłata pacjenta,
 • dla 325 produktów ceny detaliczne brutto ulegną obniżeniu,
 • dla 277 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto.

Leczenie cukrzycy, kardiomiopatii, niepłodności

Wejdą w życie ważne zmiany dotyczące refundacji leków diabetologicznych. Rozszerzono bowiem wskazania dla wszystkich insulin długodziałających stosowanych w leczeniu cukrzycy, np. dla preparatu Tresiba. Ponadto wprowadzono nowe terapie dla pacjentów z kardiomiopatią:

 • Vyndaqel – leczenie kardiomiopatii w przebiegu amyloidozy transtyretynowej u dorosłych (choroba rzadka),
 • Camzyos – leczenie pacjentów z kardiomiopatią zawężającą.

Nowe leki dla pacjentów onkologicznych

Do leków onkologicznych, które od 1 lipca 2024 roku będą umieszczone na liście refundacyjnej, zalicza się m.in.:

 • Xofigo – radiofarmaceutyk stosowany w leczeniu dorosłych chorych z przerzutowym, opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego (mCRPC), z objawowymi przerzutami do kości bez stwierdzonych przerzutów trzewnych.
 • Xtandi – substancją czynną preparatu jest enzalutamid. Wskazania do stosowania obejmują leczenie hormonowrażliwego raka gruczołu krokowego z przerzutami u dorosłych mężczyzn.
 • Nubeqa – lek zawiera darolutamid. Podaje się go pacjentom zmagającym się z rakiem gruczołu krokowego opornym na kastrację bez przerzutów (nmCRPC) z dużym ryzykiem wystąpienia przerzutów oraz z hormonowrażliwym rakiem gruczołu krokowego.

Ważne zmiany dla pacjentów. Nowe leki refundowane od lipca. Zobacz listę [DO POBRANIA] - GazetaPrawna.pl

Blokada tych recept po 1 lipca. Ważne zmiany dla pacjentów - GazetaPrawna.pl

Strefa Czystego Transportu (SCT)

Od 1 lipca w Polsce działa pierwsza Strefa Czystego Transportu SCT. Obejmie całe Śródmieście i fragmenty dzielnic centralnych Warszawy.

Zakaz wjazdu dotyczy aut benzynowych starszych niż z 1997 r. oraz z silnikiem diesla starszych niż z 2005 r.

Ze spełniania wymagań strefy w dwóch pierwszych etapach jej wprowadzania będą zwolnieni ci mieszkańcy Warszawy, którzy płacą tu podatki. Reguł SCT będą musieli przestrzegać dopiero od 2028 r. Wykroczeniem, karanym mandatem w wysokości 500 zł, jest wjazd do SCT bez uprawnień.

Nowe naklejki na samochód od lipca. Za brak zgłoszenia grozi mandat 500 złotych - GazetaPrawna.pl

Za gaz drożej o prawie połowę

Od 1 lipca 2024 roku ceny gazu wzrosną o niemal połowę, co jest związane z wygaśnięciem tarcz osłonowych obowiązujących do końca pierwszego półrocza 2024 roku.

PGNiG Obrót Detaliczny ogłosiło, że cena gazu wzrośnie o około 45%. Oznacza to, że stawka za gaz wysokometanowy grupy E wzrośnie z 24,62 gr/kWh do 35,79 gr/kWh brutto (z 20,02 gr/kWh do 29,10 gr/kWh netto). Podobne obejmą także gaz zaazotowany.

Dla podgrupy Lw (grupa taryf Z) cena wzrośnie do 35,79 gr/kWh brutto, a dla podgrupy Ls (grupa taryf S) do 36,29 gr/kWh brutto, co oznacza podwyżkę odpowiednio o 45% i 47%. Oprócz cen gazu wzrosną również opłaty abonamentowe, choć w mniejszym stopniu. Na przykład w grupie W-1.1 opłata abonamentowa wzrośnie z 4,06 zł do 4,12 zł miesięcznie brutto.

Za gaz drożej o prawie połowę. Od 1 lipca duże podwyżki cen [STAWKI] - GazetaPrawna.pl

Więcej o zmianach w prawie przeczytasz w tekście:

Nowe obowiązki podatkowe od lipca. Jak DAC-7 wpłynie na sprzedawców online? - GazetaPrawna.pl