W konkursie w ramach Poddziałania 1.1.1 PO IR poprzeczkę ustawiono wysoko. Niespełnienie choćby jednego z kryteriów dostępu spowoduje odrzucenie projektu na etapie oceny merytorycznej, bez możliwości poprawki
Reklama
Jak już pisaliśmy, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) 2 kwietnia 2015 r. ogłosiło konkurs na wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Wnioski o dotacje będzie można składać w wersji elektronicznej od 4 maja 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.
W ramach konkursu rozdysponowana zostanie rekordowa kwota ponad 1,6 mld zł. Środki te mają być przeznaczone na zwiększenie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w oparciu o efekty prac badawczo-rozwojowych. Nabór prowadzony będzie w trybie szybkiej ścieżki, co oznacza, że instytucja organizująca konkurs ma skrócony do 60 dni czas na wydanie decyzji o przyjęciu lub nie danego projektu do realizacji. Czas liczony jest od dnia złożenia wniosku aplikacyjnego. Takie podejście w przypadku konkursów na innowacje jest szczególnie uzasadnione.
Dla kogo
Konkurs stwarza mikro, małym i średnim firmom szanse na uzyskanie dofinansowania projektów obejmujących realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych lub samych prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, które służyć będą rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu pozycji konkurencyjnej. Rozwiązania muszą przy tym wpisywać się w „Krajową inteligentną specjalizację” (lista dostępna jest na www.ncbr.gov.pl).
Badania przemysłowe to badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do już istniejących produktów, procesów i usług. W ramach ich prowadzenia mogą powstawać elementy składowe systemów złożonych i mogą one obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejącego systemu, a także linii pilotażowych.
Prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Projekty, w których nie zostaną przewidziane prace rozwojowe, nie będą mogły uzyskać dofinansowania.
Przedsiębiorca przed otrzymaniem dotacji będzie musiał zobowiązać się do wdrożenia wyników projektu, poprzez:
wwprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej w drodze rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub też
wudzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących wnioskodawcy praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę albo
wsprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży).
Ile pieniędzy
Z ok. 1,6 mld zł środków przeznaczonych na nabór w 2015 r. 140 mln zł zarezerwowano dla firm na terenie województwa mazowieckiego. Dla pozostałych województw pozostało 1,46 mld zł.
Przedsiębiorca musi zmieścić się w określonych ramach finansowych. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 2 mln zł, z kolei maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) to 20 mln zł (gdy projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, czyli gdy przeznaczono na nie ponad 50 proc. kosztów) lub 15 mln zł (gdy główna część projektu, ponad 50 proc., to badania rozwojowe). Z kolei całkowita wartość kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć 50 mln zł. Intensywność wsparcia zależy od rozmiarów przedsiębiorstwa oraz rodzaju prac. [tabela]
Na co
Katalog kosztów kwalifikowanych w konkursie obejmuje: koszty wynagrodzeń, podwykonawstwo oraz pozostałe koszty bezpośrednie. Ponadto w projekcie rozliczać można koszty pośrednie. Koszty podwykonawstwa zlecić będzie można wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę. Jako pozostałe koszty bezpośrednie rozliczeniu będą mogły podlegać wydatki na aparaturę naukowo-badawczą i wartości niematerialne i prawne, ponadto kwalifikowane będą koszty budynków i gruntów: dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków, a także pozostałe koszty operacyjne, do których zaliczyć można materiały, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej, koszty promocji projektu oraz koszty audytu zewnętrznego.
Ocena merytoryczna wniosków będzie dwufazowa. W trakcie oceny naukowo-technologicznej weryfikowane będzie, czy projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe, czy zaplanowane prace B+R są adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celu projektu, a ryzyka z nimi związane zostały zdefiniowane, czy zespół badawczy oraz zasoby techniczne zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R, czy projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację. Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych kryteriów skutkować będzie odrzuceniem wniosku.
Z kolei ocena w zakresie gospodarczo-biznesowym zweryfikuje, czy projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej, czy kwestia własności intelektualnej nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu, czy kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie umożliwiają jego prawidłową realizację (wszystkie kryteria muszą zostać spełnione łącznie). Nadto ocenie podlegać będzie nowość rezultatów projektu, zapotrzebowanie rynkowe na owe rezultaty, opłacalność wdrożenia, a także, czy jest ono planowane na terenie kraju.
Pewnym novum w procesie oceny będzie możliwość spotkania członków panelu ekspertów oceniających wniosek z wnioskodawcą. W jego trakcie wnioskodawca będzie mógł odnieść się do pytań i ewentualnych wątpliwości. Uwaga: niestawienie się na spotkanie w wyznaczonym terminie równoznaczne będzie z wycofaniem wniosku z dalszej oceny.
Intensywność wsparcia prac badawczych i rozwojowych

Uwaga na szczegóły
1. Warto dokładnie zapoznać się z regulaminem konkursu. Wiele z wymogów konkursowych stanowi kryteria dostępu, a więc niespełnienie któregokolwiek z nich spowoduje, że projekt zostanie odrzucony na etapie oceny merytorycznej.
2. Uzasadniając trafność przedsięwzięcia, warto sięgnąć do światowych opracowań – szczególnie jeśli były one przedmiotem rozważań naukowców na ważnych światowych kongresach, konferencjach itp. Mile widziane jest powołanie się na wyniki krajowych badań, które uzasadniałyby zapotrzebowanie na planowany produkt lub usługę.
3. Należy rzetelnie oszacować każdą pozycję kosztów. Wnioskodawca musi uzasadnić każdy pojedynczy wydatek jako niezbędny do zrealizowania celów projektu.
4. Harmonogram realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności wydatków, czyli 31 grudnia 2023 r.
5. Wnioskodawca może wystąpić o dodatkową premię punktową z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu. W tym celu należy wskazać, że w okresie trzech lat od zakończenia projektu jego wyniki zostaną zaprezentowane na co najmniej trzech konferencjach naukowych i technicznych lub zostaną opublikowane w co najmniej dwóch czasopismach naukowych lub technicznych, lub zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub z licencją otwartego dostępu.
Pomysły na sukces
Przykłady projektów, które mogą startować w konkursie:
1. Tworzenie innowacyjnych narzędzi komunikacyjnych ułatwiających konsumentom dokonywanie świadomych wyborów żywieniowych
2. Opracowanie innowacyjnych produktów, technologii, procesów (lub istotne udoskonalenie istniejących) w obszarze inteligentnych sieci, w następujących infrastrukturach: inteligentne miasta (ang. smart cities), inteligentne domy i budynki (ang. smart homes), inteligentne fabryki (ang. smart factories), inteligentne przedsiębiorstwa i inne
3. Opracowanie innowacyjnych produktów, technologii, procesów, metod w zakresie np. systemów lokalizacji wewnątrz budowli, aplikacji nawigacyjnych i lokalizacyjnych wykorzystujących informacje z wielu źródeł w czasie rzeczywistym
4. Inteligentne i energooszczędne systemy oświetlenia oraz algorytmy sterowania oświetleniem opartym na drukowanych źródłach światła
5. Inteligentne tekstylia zmieniające takie parametry jak np.: wymiar, zmiana oporności, pod wpływem temperatury, wilgoci, promieniowania UV, substancji chemicznych itd.
6. Inteligentne półki i magazyny współpracujące z inteligentnymi opakowaniami z drukowanymi układami identyfikującymi w celu przyspieszenia lokalizacji danych produktów w magazynie oraz jego transportu w zadane miejsce
7. Opracowanie nowych materiałów, które przeznaczone będą do wytwarzania implantów, sztucznych narządów lub innych zastosowań medycznych.