Odprawa rentowa przysługuje pracownikowi od dnia, w którym ZUS przyznał mu rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Pracownikowi spełniającemu warunki do renty z tytułu niezdolności do pracy, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę, przysługuje odprawa rentowa, czyli powszechne świadczenie pieniężne. Przy czym rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić zarówno z inicjatywy pracownika, jak i pracodawcy - może to być wypowiedzenie umowy lub porozumienie stron. Świadczenia nie otrzyma jednak pracownik, który został zwolniony dyscyplinarnie.

Świadczenie przysługuje także niezależnie od rodzaju umowy o pracę czy innych odpraw przysługujących zatrudnionemu. Nie ma znaczenia również staż zatrudnienia pracownika.

Odprawa rentowa jest świadczeniem jednorazowym, a to oznacza, że nawet w przypadku ponownego zatrudnienia, pracownik nie nabywa już prawa do kolejnego świadczenia, także odprawy emerytalnej. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 marca 2010 r. (II PZP 1/10), kiedy orzekł, że "otrzymanie przez pracownika odprawy z tytułu przejścia na rentę z powodu niezdolności do pracy wyklucza nabycie przez tego pracownika prawa do kolejnej odprawy z tytułu przejścia na emeryturę lub prawa do odprawy uzupełniającej, stanowiącej różnicę wysokości odprawy emerytalnej i wysokości otrzymanej odprawy rentowej".

Rentowa odprawa jest wypłacana w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Jak dokładnie wylicza się wysokość odprawy, przeczytasz tutaj>> Pracodawca może jednak wypłacić wyższe świadczenie pracownikom, ale przepisy w tej sprawie powinny zostać uregulowane w przepisach wewnątrzzakładowych (np. w regulaminie wynagradzania).

Pracodawca powinien wypłacić pracownikowi odprawę nie później niż w najbliższym terminie wypłaty wynagrodzenia w firmie zaraz po tym, gdy pracownik spełnił warunki do uzyskania świadczenia. Pracownik nie musi więc składać oddzielnego wniosku o wypłatę odprawy. Podobnie jak wynagrodzenie za pracę, podlega ona bowiem ochronie prawnej - nie można się jej zrzec, musi też być wypłacana terminowo. Jakie błędy popełnia pracodawca przy wypłacie wynagrodzenia, dowiesz się tutaj>>

Jeżeli pracownik spełni wszystkie wymagane warunki, to pracodawca musi wypłacić mu odprawę emerytalno-rentową. W przeciwnym wypadku pracownik może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej, a pracodawca naraża się między innymi na karę grzywny. Pracodawca łamie prawa pracownika. Kiedy grozi mu tylko grzywna, a kiedy więzienie?>> Roszczenie o wypłatę odprawy ulega przedawnieniu z upływem trzech lat od dnia, w którym stało się wymagalne.