Ministerstwo Zdrowia opublikowało w Dzienniku Ustaw zaktualizowany dokument regulujący kierowanie pacjentów na terapie w uzdrowiskach lub rehabilitację uzdrowiskową, uwzględniając wszystkie dotychczasowe zmiany prawne w tej dziedzinie. Oto co się zmieniło.

Od 5 marca 2024 roku obowiązuje jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczący kierowania pacjentów na terapie uzdrowiskowe lub rehabilitację. Zgodnie z informacją udostępnioną przez Portal Samorządowy, przepisy zawierają szczegółowe wytyczne dotyczące procedury wystawiania skierowań na leczenie w uzdrowiskach lub rehabilitację uzdrowiskową przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, określają tryb potwierdzania oraz przedstawiają wzór takiego skierowania.

Skierowanie do sanatorium - nowe zasady

Skierowanie może być wystawiane oraz potwierdzane zarówno w formie elektronicznej, zapisywanej w Systemie Informacji Medycznej (SIM), jak i w formie papierowej. Opcja elektroniczna jest standardowa i dostępna w systemie teleinformatycznym. Jednak skierowanie w formie papierowej jest udostępniane w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego lub gdy skierowanie odnosi się do świadczenia zdrowotnego realizowanego przez podmioty poza granicami kraju.

Nowe przepisy szczegółowo określają procedurę wystawiania i potwierdzania skierowań w formie papierowej. Lekarz, który wystawia takie skierowanie, jest zobowiązany uwzględnić następujące kwestie:

  • Wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach oraz obszarach ochrony uzdrowiskowej, oraz o gminach uzdrowiskowych.
  • Okres, jaki minął od zakończenia przez pacjenta poprzedniego leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej - nie może nastąpić wcześniej niż 12 miesięcy od tamtej daty.
  • Zalecana częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej - nie częściej niż raz na 18 miesięcy.

Skierowanie do sanatorium w formie papierowej

Skierowanie w formie papierowej należy dostarczyć do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w ciągu 30 dni od daty jego wystawienia przez lekarza. W przeciwnym razie skierowanie traci swoją ważność. Należy je wysłać w zaklejonej kopercie z napisem "Skierowanie na terapię uzdrowiskową" lub "Skierowanie na rehabilitację w uzdrowisku".

Osoba uprawniona do korzystania z tego skierowania może je przekazać osobiście. Po otrzymaniu skierowania w formie pisemnej przez oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwy dział zajmujący się leczeniem uzdrowiskowym i rehabilitacją uzdrowiskową dokonuje rejestracji poprzez umieszczenie go na liście skierowań oraz nadaje mu numer rejestracyjny.

Po zarejestrowaniu skierowania w formie papierowej lekarz specjalista balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej dokonuje oceny jego zasadności pod względem konieczności leczenia uzdrowiskowego, lub rehabilitacji uzdrowiskowej. Oddział wojewódzki NFZ potwierdza skierowanie w formie papierowej, jeśli specjalista zatwierdził celowość skierowania oraz jeśli w odpowiednich placówkach lecznictwa uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej są dostępne wolne miejsca.

Następnie, nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem leczenia, oddział wojewódzki NFZ przesyła świadczeniobiorcy potwierdzone skierowanie w formie papierowej. Podczas dostarczania skierowania, fundusz zdrowia jest również zobowiązany udzielić informacji dotyczących opłat za pobyt w sanatorium, w tym ewentualnych całkowitych kosztów za pobyt opiekuna, jeśli jest to wymagane.

Dodatkowo, skierowanie na leczenie uzdrowiskowe w formie elektronicznej jest przekazywane do wojewódzkiego oddziału NFZ. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawia je, a następnie za pośrednictwem Systemu Informacji Medycznej (SIM) skierowanie trafia do odpowiedniego oddziału NFZ, z uwzględnieniem miejsca zamieszkania pacjenta.

Skierowanie do sanatorium w formie elektronicznej

Oddział wojewódzki NFZ przekazuje do Systemu Informacji Medycznej (SIM) informację o potwierdzeniu skierowania w formie elektronicznej oraz dokonuje aktualizacji statusu tego skierowania w analogicznych przypadkach, jak przy złożeniu wniosku w formie papierowej - tj. jeżeli lekarz specjalista zatwierdził celowość skierowania oraz jeśli w odpowiednich placówkach lecznictwa uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej są dostępne wolne miejsca.

NFZ dokonuje aktualizacji informacji w SIM i potwierdza skierowanie. Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pacjent otrzymuje powiadomienie o skierowaniu elektronicznym. Zgodnie z przepisami, pacjent jest natychmiastowo informowany poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) o kolejnych etapach przetwarzania skierowania w formie elektronicznej, takich jak jego rejestracja, ocena i potwierdzenie.

Wyjazd do sanatorium: Co dalej ze skierowaniem?

Jeśli pacjent, który otrzymał skierowanie w formie elektronicznej, wyraził zgodę na otrzymywanie pisemnych powiadomień w formie papierowej, otrzymuje od odpowiedniego oddziału wojewódzkiego NFZ informacje dotyczące:

  • rejestracji skierowania;
  • potwierdzenia skierowania;
  • odmowy potwierdzenia skierowania;
  • przyczyny niepotwierdzenia skierowania;
  • kolejności na liście świadczeniobiorców oczekujących na skierowanie;
  • terminie rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego w warunkach ambulatoryjnych.