Przedstawiono projekt nowelizacji rozporządzenia o warunkach wynagradzania pracowników placówek oświatowych administracji rządowej. Przedstawiciele kilku ministerstw wystąpili o zmiany, które mogą otworzyć drogę do podniesienia pensji kilku grup pracowników. Kogo będzie dotyczyć nowelizacja rozporządzenia? O jakich kwotach mowa?

Nie tylko nauczyciele. Które rozporządzenie zostanie zmienione?

Proponowane zmiany dotyczą rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych, innych jednostkach organizacyjnych.

O nowelizację rozporządzenia wnioskowały wspólnie: minister kultury, minister edukacji, minister sprawiedliwości, minister rolnictwa, minister środowiska oraz minister gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej i rybołówstwa. Projekt nowelizacji opublikowano w Rządowym Centrum Legislacji.

Kolejne podwyżki. Jak uzasadniono projekt nowelizacji?

Projekt przewiduje zmiany w stawkach wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej, działających w oświacie. W uzasadnieniu podkreślono, że dotychczasowe stawki nie gwarantowały niektórym pracownikom uzyskania minimalnego wynagrodzenia za pracę (4242 zł brutto od 1 stycznia 2024, 4300 zł brutto od 1 lipca 2024). Przypomniano również, że średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzenia dla pracowników państwowej sfery budżetowej wynosi 120 proc. – zgodnie z art. 9 ustawy budżetowej na rok 2024.

Wzrost stawek wynagrodzenia zasadniczego – dla jakich grup?

W proponowanych zmianach przedstawiono nowe kwoty stawek wynagrodzenia zasadniczego, które zostały "urealnione i dostosowane do poziomu rzeczywistych wynagrodzeń w jednostkach, z uwzględnieniem posiadanych przez jednostki środków finansowych". Stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych (działających na podstawie ustawy o Prawie oświatowym) wzrastają w granicach następujących kwot (kwoty minimalne i maksymalne):

  • stawki min. 2 700 zł – 4 200 zł, maks. 6 000 zł – 11 900 zł – placówki prowadzone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
  • stawki min. 2 400 zł – 3 900 zł, maks. 5 200 zł – 8 800 zł – placówki prowadzone przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
  • stawki min. 2 400 zł – 3 700 zł (III kategoria zaszeregowania, I i II kategoria zaszeregowania pozostają niezmienne), stawki maks. 5 000 zł – 8 600 zł – placówki prowadzone przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
  • stawki min. 2 370 zł – 2 810 zł, stawki maks. 4 520 zł – 7 640 zł – placówki prowadzone przez Ministra Sprawiedliwości,
  • stawki min. 3 600 zł – 4 200 zł, stawki maks. 4 300 zł – 7 390 zł – minister właściwy do spraw środowiska,
  • stawki min. 2 500 zł – 3 010 zł, stawki maks. 4 320 zł – 8 280 zł – minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej i rybołówstwa.

Zmianie ulegną również stawki osób zatrudnionych w Biurze Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Centrum Edukacji Artystycznej oraz Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej.

Wynagrodzenia nie wzrosną automatycznie

Podane kwoty maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nie obligują pracodawcy do podniesienia wynagrodzeń, dają jedynie taką możliwość. W projekcie zaproponowano, aby nowe stawki miały zastosowanie od 1 stycznia 2024, a rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.