Świadczenie uzupełniające, określane jako 500 plus dla seniora, to pomoc dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Choć znaczną część uprawnionych faktycznie stanowią osoby po 75. roku życia, w praktyce do otrzymania wsparcia kwalifikują się także młodsi. Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać świadczenie i ile będzie wynosić po marcowej waloryzacji?

Kto może otrzymać 500 plus dla seniorów?

Świadczenie uzupełniające jest przeznaczone dla osób, które potrzebują pomocy w wykonywaniu codziennych czynności. Choć potoczne określenie tej formy wsparcia sugeruje, że jest ono przeznaczone wyłącznie dla seniorów, w praktyce mogą z niego skorzystać osoby po 18. roku życia. Jakie warunki muszą spełnić?

  • Pomoc jest przeznaczona dla osób, które posiadają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.
  • Osoby te nie są uprawnione do emerytury lub renty oraz nie mają ustalonego prawa do innego świadczenia, które jest finansowane ze środków publicznych. Nie są też uprawnione do świadczeń z zagranicznej instytucji do spraw emerytalno-rentowych.
  • Osoby są uprawnione do wyżej wymienionych świadczeń, jednak ich łączna wysokość brutto nie przekracza 2419,33 zł.
  • Świadczenie jest przyznawane osobom, które mają obywatelstwo polskie i zamieszkują na terenie Polski lub mają prawo stałego pobytu w Polsce, ewentualnie mają zalegalizowany pobyt w Polsce.

Z pomocy nie mogą skorzystać osoby, które są tymczasowo pozbawione wolności lub odbywają karę pozbawienia wolności (nie dotyczy sytuacji, gdy osoba odbywa karę w systemie dozoru elektronicznego).

500 plus dla seniora. Jak uzyskać świadczenie?

Aby móc skorzystać z tej formy pomocy, konieczne jest złożenie wniosku ESUN. Można to zrobić stacjonarnie, w każdej placówce ZUS, wysłać pocztą lub przesłać elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Osoby, które mają prawo do zagranicznej renty i emerytury lub innego zagranicznego świadczenia, powinny też dołączyć dokument, który potwierdza prawo do tych świadczeń oraz ich wysokość.

W przypadku braku oświadczenia, można dołączyć do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia, które zostało wystawione przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przed tym, zanim złożyliśmy wniosek. Poza tym warto dołączyć dokumentację medyczną, kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej oraz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeśli takowe posiadamy.

Decyzja o przyznaniu świadczenia jest wydawana w ciągu 30 dni. Ten okres jest liczony od czasu wyjaśnienia ostatniej okoliczności. Osoby, które otrzymały pozytywną decyzję, powinny pamiętać, że w razie zaistnienia zmian, które wpłynęłyby na prawo do uzyskania świadczenia, muszą powiadomić o tym ZUS.

Ile wynosi świadczenie i jak długo można je otrzymywać?

Choć określenie 500 plus dla seniorów wskazuje na wysokość kwoty, należy dodać, że jest to wartość maksymalna, która przysługuje wyłącznie osobom nieuprawnionym do emerytury i renty, nieposiadającym prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych oraz świadczeń zagranicznych, lub które korzystają z tych świadczeń, jednak ich wysokość nie przekracza 1919,33 zł.

Świadczenie uzupełniające może być wypłacane również w niepełnej kwocie. W przypadku osób otrzymujących świadczenia w przedziale od 1919,33 zł do 2419,33 zł, działa zasada “złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że otrzymamy różnicę między kwotą 2419,33 zł a kwotą przysługujących nam świadczeń.

Powyższe kwoty to wartości po marcowej waloryzacji rent i emerytur. Jej skutkiem było podwyższenie limitu uprawniającego do skorzystania ze świadczenia. Wskaźnik waloryzacji wyniósł 112,12 proc. W jego wyniku limit został podniesiony z 2157,8 zł do 2419,33 zł, zaś suma świadczeń z 1657,80 zł do 1919,33 zł. 500 plus dla seniorów jest przyznawane od miesiąca, od którego osoba spełni wszystkie wymagane warunki, jednak nie wcześniej, niż od miesiąca złożenia wniosku. Przysługuje do momentu ustania okoliczności, które są podstawą do przyznania świadczenia uzupełniającego.