Emeryci otrzymują wsparcie finansowe w formie trzynastych i czternastych emerytur oraz różnych dodatkowych świadczeń. Warto jednak zaznaczyć, że nie tylko osoby będące już na emeryturze mogą korzystać z dodatkowej pomocy. Nawet osoby w wieku przedemerytalnym mają możliwość ubiegania się o dodatkowe świadczenia. Jak to zrobić?

Świadczenie przedemerytalne jest kluczowym wsparciem dla osób starszych, które zakończyły swoją karierę zawodową, ale jeszcze nie osiągnęły wieku emerytalnego. Dzięki temu świadczeniu są w stanie zachować stabilność finansową, co jest szczególnie istotne w okresie przejściowym między pracą a emeryturą.

Kto może się starać o świadczenie przedemerytalne?

Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobom w wieku przedemerytalnym (kobiety do 60 lat, mężczyźni do 65 lat), które spełniają warunki do otrzymania emerytury ze względu na swój staż pracy, lecz aktualnie nie posiadają żadnego źródła dochodu.

Dodatkowo świadczenie przedemerytalne może być przyznane osobom, które straciły prawo do renty lub świadczenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej i ze względu na swój wiek mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia.

Co zrobić, aby otrzymać świadczenie przedemerytalne?

Aby otrzymać świadczenie przedemerytalne konieczne jest spełnienie dwóch warunków - jednego powszechnego i drugiego indywidualnego dla każdej osoby.Dodatek przedemerytalny przysługuje, jeśli:

 • osoba przez co najmniej 180 dni pobierała zasiłek dla bezrobotnych,
 • nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna,
 • w czasie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego został złożony w ciągu 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu potwierdzającego, że przez 180 dni pobierano zasiłek dla bezrobotnych.

Drugi warunek jest indywidualny dla każdego zainteresowanego. Liczy się tutaj:

 • długość stażu pracy,
 • wiek,
 • oraz powód zakończenia aktywności zawodowej.

Świadczenie przedemerytalne: Trzeba złożyć wniosek

Osoby uprawnione do otrzymania świadczenia muszą złożyć właściwy wniosek w określonym terminie. Mamy 30 dni, aby taki wniosek złożyć - licząc od momentu otrzymania zaświadczenia potwierdzającego pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez co najmniej 180 dni.

Warto dodać, że od 1 sierpnia 2004 roku świadczenie przedemerytalne jest przyznawane zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Jego wysokość jest ustalana w kwocie ryczałtowej (jednakowej dla wszystkich) i podlega waloryzacji.

Kwota świadczenia przedemerytalnego w 2024 roku

Świadczenie przedemerytalne co roku jest waloryzowane, analogicznie do emerytur. Od 1 marca 2024 roku będzie wypłacane w wysokości 1794,70 zł brutto miesięcznie. Do końca lutego 2024 roku kwota tego świadczenia wynosiła 1600,70 zł brutto.

Zmniejszenie świadczenia przedemerytalnego

Jeśli otrzymujesz świadczenie przedemerytalne, masz obowiązek informować ZUS o osiąganych przychodach oraz ich wysokości. W zależności od tej kwoty organ rentowy może wypłacać zasiłek przedemerytalny w pełnej wysokości, zmniejszać lub zawieszać to świadczenie.

Kwota świadczenia przedemerytalnego ulega redukcji, jeśli dochód przekracza 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym waloryzację, ale nie przekracza 70 proc. tego wynagrodzenia.

Od 1 marca 2024 roku dopuszczalny dochód (odpowiadający 25% przeciętnego wynagrodzenia w 2022 roku) wynosić będzie 1788,90 zł miesięcznie. Natomiast graniczna kwota dochodu (odpowiadająca 70% przeciętnego wynagrodzenia w 2022 roku) wyniesie 5008,90 zł miesięcznie. Roczna dopuszczalna kwota dochodu od 1 marca 2024 roku to 21 466,80 zł, a roczna graniczna kwota dochodu to 60 106,80 zł.

Zawieszenie świadczenia przedemerytalnego

Świadczenie przedemerytalne zostanie zawieszone, gdy:

 • otrzymasz uprawnienia do renty z powodu niezdolności do pracy,
 • zostaniesz uprawniony do renty inwalidzkiej,
 • przystąpisz do otrzymywania renty strukturalnej lub świadczenia o charakterze rentowym z zagranicznej instytucji,
 • uzyskasz dochód przewyższający 70% przeciętnego wynagrodzenia.