Sam fakt przyznania pracownikowi renty z tytułu niezdolności do pracy nie stanowi podstawy do rozwiązania z nim stosunku pracy.

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie, która spełnia łącznie trzy warunki: jest niezdolna do pracy, posiada wymagane okresy składkowe i nieskładkowe, a sama niezdolność do pracy powstała we wskazanych przez ustawodawcę ściśle określonych okresach składkowych lub nieskładkowych, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ich ustania. Więcej o tym, komu przysługuje i ile wynosi renta z tytułu niezdolności do pracy, przeczytasz się tutaj>>

Jednak przyznanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy nie wyklucza możliwości podjęcia przez pracownika pracy. A to oznacza, że sam fakt przyznania świadczenia nie może stanowić podstawy do rozwiązania z nim umowy o pracę - zwłaszcza, jeżeli lekarz z ZUS orzekł tylko o częściowej niezdolności do pracy.

Natomiast pracodawca ma obowiązek skierować na badanie kontrolne pracownika, którego niezdolność do pracy z powodu choroby trwała dłużej niż 30 dni. "Istnieje duże prawdopodobieństwo, że pracownik przed przyznaniem renty pobierał zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne przez okres, po którym konieczne było przeprowadzenie profilaktycznego badania kontrolnego" - tłumaczy Sebastian Kryczka, ekspert ds. prawa pracy.

Jeżeli lekarz medycyny pracy po przeprowadzeniu badania kontrolnego orzeknie, że dana osoba nie może wykonywać dotychczasowej pracy, pracodawca może wtedy zwolnić podwładnego. "Pracodawca nie może bowiem dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie" - zaznacza Kryczka.

Potwierdza to także wyrok Sądu Najwyższego z 16 grudnia 1999 r. (sygn. akt I PKN 469/99), w którym orzeczono, iż: "Przeciwwskazanie lekarskie do wykonywania choćby jednego obowiązku należącego do zakresu czynności na zajmowanym stanowisku pracy uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę."

W przypadku, gdy rencista nadal zachowuje posadę, nie przysługuje mu odprawa rentowa - przepisy wyraźnie bowiem wskazują, że przysługuje ona pracownikowi, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy. Samo przyznanie świadczenia nie stanowi więc podstawy do wypłaty odprawy.