Zatrudniony na podstawie umowy o pracę musi z niej zrezygnować, aby pobierać świadczenie emerytalne. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Osiągnięcie wieku emerytalnego przez pracownika, nie oznacza, że automatycznie traci on pracę. Zgodnie bowiem z przepisami Kodeksu pracy, wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony musi być uzasadnione. Niezależnie więc od wieku pracownika, pracodawca musi musi wskazać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy.

>>Czytaj też: Czy pracodawca musi zwolnić pracownika, który dostał rentę?

Jednocześnie prawo pracy nakazuje pracodawcy równo traktować pracowników między innymi w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy bez względu na wiek, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Dlatego wskazanie przez pracodawcę w uzasadnieniu wypowiedzenia osiągnięcie przez pracownika wieku emerytalnego jako jedynej przyczyny zwolnienia może zostać uznane za dyskryminację, a sąd może orzec o bezskuteczności wymówienia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - przywrócić go do pracy lub przyznać mu odszkodowanie. >>Koniecznie przeczytaj tekst: Zostałeś niesłusznie zwolniony? Zobacz, jak odwołać się od wypowiedzenia umowy o pracę

Własna firma i emerytura

Jednak, jeżeli pracownik chce pobierać świadczenie emerytalne, musi rozwiązać stosunek pracy z dotychczasowym pracodawcą. Dopóki dana osoba tego nie zrobi, ZUS nie uruchomi wypłaty emerytury, pomimo, że została już przyznana.

Ustawa emerytalna (art. 103a) ogranicza bowiem równoczesne pobieranie dwóch świadczeń - emerytury oraz wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z przepisami, prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Jednak zapisy te obowiązują tylko zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Osoba prowadząca działalność gospodarczą nie musi więc jej likwidować ani zawieszać, aby otrzymać świadczenie.