Rencistę, który podejmuje pracę zarobkową obowiązują limity, powyżej których ZUS zmniejszy lub wstrzyma wypłatę świadczenia.

Wszyscy renciści, którzy uzyskują przychody z tytułu wykonywania pracy zarobkowej nieobjętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi - chodzi między innymi o umowę o dzieło, umowę z przeniesieniem praw autorskich i patentowych, umowę agencyjną lub umowę zlecenia, o ile rencista jest uczniem lub studentem i nie ukończył 26 lat - mogą dorabiać bez ograniczeń. Bez zważania na graniczne progi mogą dorabiać również osoby pobierające:

 • rentę inwalidy wojskowego,
 • rentę inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową,
 • renty rodzinne przysługując po osobach uprawnionych do tych świadczeń, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą wojskową.

Dowiedz się też, czy renta socjalna może być zmniejszona i czy należy zsumować przychód z dwóch umów>>

Jednak pozostałe osoby pobierające rentę, które podjęły działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (między innymi umowa o pracę, agencyjna lub o dzieło), jeśli chcą pobierać świadczenie w pełnej wysokości, nie mogą już dorabiać bez ograniczeń. Prawo do renty oraz jej wysokość zależy od uzyskiwanych przychodów, a dokładnie jeśli wynoszą:

 • do 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – wypłacane jest całe świadczenie,
 • od 70 proc. do 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – świadczenie zmniejsza się o kwotę, o jaką osiągany przychód przekracza 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie więcej niż o kwotę maksymalnych zmniejszeń ustalonych dla danego rodzaju świadczeń,
 • powyżej 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – zawiesza się wypłatę świadczenia.

Progi zarobkowe zależą więc od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które podaje prezes GUS raz na kwartał - limity zmieniają się więc od 1 marca, 1 czerwca, 1 września i 1 grudnia każdego roku.

Zgodnie z komunikatem prezesa GUS, średnia płaca za pierwszy kwartał 2015 roku wyniosła 4 054,89 zł. W związku z tym od 1 czerwca 2015 roku do 31 sierpnia 2015 roku renciści mogą dorobić miesięcznie:

 • do 2 838,50 zł brutto bez zmniejszenia świadczenia,
 • od 2 838,50 zł do 5 271,40 zł brutto – świadczenie zmniejszone o sumę przekroczenia 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
 • powyżej 5 271,40 zł brutto - ZUS zawiesi świadczenie.

Natomiast kwota maksymalnego zmniejszenia, czyli graniczna suma, jaką ZUS może zabrać danej osobie, wynosi:

 • 561,70 zł – z emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 • 421,31 zł – z renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
 • 477,47 zł – z renty rodzinnej dla jednej osoby.

Na osobie, która pobiera rentę i jednocześnie podejmuje działalność podlegającą ubezpieczeniom społecznym, ciąży obowiązek zgłoszenia tego faktu do ZUS i podanie informacji o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu.