Pan Mieczysław jest emerytem. – W 2012 r. nie rozwiązałem umowy o pracę zawartej przed jej zakończeniem i ZUS zawiesił mi świadczenie. Słyszałem jednak, że powinno mi ono przysługiwać, a mimo to nie wpłynęły żadne zaległe środki. Czy tylko niektórym przysługuje zawieszona emerytura, a jeśli tak, to komu? – pyta czytelnik.
Pan Mieczysław nie precyzuje, kiedy nabył prawo do emerytury, dlatego trudno jednoznacznie odpowiedzieć, dlaczego nie wpłynęło jeszcze zawieszone świadczenie. Przede wszystkim jednak nawet jeśli spełnia wszystkie przesłanki, aby pieniądze otrzymać, musi złożyć wniosek do ZUS, bo wypłata świadczenia następuje tylko na wniosek uprawnionego. Musi on zawierać, oprócz podstawowych informacji, takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, także numer emerytury. Trzeba też zaznaczyć, czego składany wniosek dotyczy – wypłaty zawieszonej emerytury z odsetkami czy tylko odsetek (jeśli była już wypłacona na mocy wyroku sądu).
Zasady zarówno ustalania, jak i wypłaty zawieszonych świadczeń od października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. w związku z kontynuacją zatrudnienia podjętego przed przejściem na emeryturę określają obowiązujące przepisy. Wszyscy emeryci, którzy prawo do świadczenia uzyskali przed styczniem 2011 r., mogą liczyć na wypłatę. Emeryturę otrzymają też osoby, które dostały wcześniej odmowę z ZUS, i te, które przegrały sprawę w sądzie.
Kwota jest ustalana w takiej wysokości, w jakiej byłaby wypłacana, gdyby nie okres zawieszenia, z uwzględnieniem waloryzacji od 1 marca 2012 r. Będą też doliczone odsetki za okres od wejścia w życie ustawy (czyli 19 lutego br.). Emeryci, którzy we wskazanym okresie (październik 2011 – 21 listopada 2012) otrzymywali przychody z tytułu zatrudnienia, powinni złożyć oświadczenie pracodawcy o wysokości uzyskanego zarobku. ZUS rozliczy także przychód osiągnięty przez wcześniejszych emerytów, którzy do końca października 2011 r. nie ukończyli obowiązującego wówczas wieku emerytalnego (65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet).
Jeśli pan Mieczysław spełnia wszystkie przywołane warunki, może liczyć na wypłatę zawieszonej emerytury. Wniosek może złożyć w każdym oddziale ZUS w dowolnym czasie, a ten ma 60 dni na wydanie decyzji.
Podstawa prawna
Art. 1–8 ustawy z 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 169 ze zm.).