Kobiety, które osiągną powszechny wiek emerytalny przewidziany dla mężczyzn, nie stracą środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS. Powiększą one bowiem wysokość emerytury przysługującej z I filaru.
Przeprowadzona w tym roku reforma emerytalna uchyliła przepisy dotyczące dożywotnich emerytur kapitałowych, które miały być wypłacane przez zakłady emerytalne zarówno mężczyznom (po ukończeniu przewidzianego dla nich powszechnego wieku emerytalnego), jak i kobietom, które osiągnęły wspomniany wiek.
Nie zmieniły się natomiast zasady utraty prawa do okresowej emerytury kapitałowej, obliczanej ze środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS oraz w otwartym funduszu emerytalnym. Przepisy przewidują, że świadczenie to przysługuje kobietom do dnia poprzedzającego dzień osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, obowiązującego mężczyzn urodzonych w tym samym roku i kwartale.

Działanie z urzędu

Ustawa z 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1717), która wprowadziła omawianą reformę emerytalną, zawiera również określone regulacje dla kobiet, które utraciły prawo do okresowej emerytury kapitałowej w związku z ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzn. Według tych zasad środki zgromadzone w OFE oraz na subkoncie w ZUS, z których była dotychczas wypłacana okresowa emerytura kapitałowa, zostaną uwzględnione w emeryturze z I filaru.
ZUS z urzędu przeliczy emeryturę z FUS kobietom, które:

osiągnęły powszechny wiek emerytalny przewidziany dla mężczyzn urodzonych w tym samym roku i kwartale (określony w art. 24 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; dalej: ustawa emerytalna) orazpobierały okresową emeryturę kapitałową do dnia poprzedzającego osiągnięcie tego wieku lub do tego dnia miały zawieszone prawo do tej emerytury na podstawie art. 103a ustawy emerytalnej. [przykład 1]

Ustalenie na nowo

Dokonując ponownego obliczenia emerytury kobiecie, która utraciła prawo do okresowej emerytury kapitałowej w związku z ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzn, ZUS ustali to świadczenie zupełnie na nowo, bez uwzględnienia dotychczasowych wyliczeń.
Przeliczona emerytura będzie więc uwzględniała sumę:

składek emerytalnych zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego świadczenie to będzie przysługiwało w nowej wysokości, z uwzględnieniem ich waloryzacji,zwaloryzowanego kapitału początkowego,środków zewidencjonowanych na subkoncie, z uwzględnieniem ich waloryzacji.

Wśród tych ostatnich znajdą się zarówno te środki, które były zewidencjonowane na subkoncie jeszcze przed wejściem w życie omawianej reformy emerytalnej, jak również te, które trafiły tam już po tej dacie (np. w związku z ich przenoszeniem z OFE do ZUS).

Nowa średnia długość trwania życia

Dokonując ponownego obliczenia emerytury, ZUS uwzględni również nową wartość średniego dalszego trwania życia. Zamiast przyjętego dotychczas wskaźnika właściwego dla wieku przejścia na okresową emeryturę kapitałową, uwzględnione zostanie nowe średnie dalsze trwanie życia, ustalone dla powszechnego wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzn, obowiązującego w dniu osiągnięcia tego wieku. [przykład 2]
Nowe przepisy przewidują również gwarancję, że przeliczona w powyższy sposób emerytura nie może być niższa niż suma dotychczas pobieranej emerytury z FUS oraz okresowej emerytury kapitałowej.
PRZYKŁAD 1
Wstrzymana wypłata
Barbara G., urodzona 20 kwietnia 1949 r., ma ustalone prawo do emerytury z FUS oraz okresowej emerytury kapitałowej. Świadczenie to będzie jej przysługiwało do dnia poprzedzającego dzień ukończenia powszechnego wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzny, urodzonego w II kwartale 1949 r. (65 lat i 6 miesięcy), tj. do 19 października 2014 r. W związku z ukończeniem tego wieku ZUS wstrzyma wypłatę okresowej emerytury kapitałowej, a następnie przeliczy emeryturę z I filaru.
PRZYKŁAD 2
Suma świadczeń
Maria P., urodzona 25 lipca 1949 r., 24 lutego 2015 r. utraci prawo do okresowej emerytury kapitałowej. Środki pozostałe na subkoncie (w tym również te, które zostały przeniesione z otwartego funduszu emerytalnego) ZUS wliczy do podstawy obliczenia emerytury z I filaru. W tym celu ustali ponownie wysokość tego świadczenia, uwzględniając średnie dalsze trwanie życia właściwe dla wieku 65 lat i 7 miesięcy (tj. 208,5 miesięcy).
Podstawa prawna
Art. 25–26c ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.).