W tym roku rząd zdecydował się na mieszany, kwotowo-procentowy sposób waloryzacji świadczeń. Najniższa emerytura oraz renta rodzinna w 2015 roku ma wynieść 880 złotych i 45 groszy.

Świadczenie emerytalno-rentowe jest waloryzowane od dnia 1 marca każdego roku. Waloryzacji podlega kwota świadczenia i podstawa jego wymiaru w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację.

Obejmuje ona uprawnionych do emerytur i rent z ZUS oraz KRUS, ma też zastosowanie między innymi w przypadku emerytur i rent funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych oraz uposażeń sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku.

W 2014 roku świadczenia były podwyższane według mechanizmu cenowo-płacowego, zgodnie z którym wskaźnikiem waloryzacji jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Emeryt nie taki biedny: Prawie 1500 zł dochodu, komórka i samochód>>

O ile wzrosną emerytury

Jednak na przyszły rok rząd zaplanował inny rodzaj waloryzacji, a mianowicie procentowo-kwotową (jakie są typy waloryzacji, przeczytasz tutaj>>). Jest to regulacja jednorazowa, zgodnie z którą podwyżka emerytury lub renty zależy od daty przyznanego świadczenia lub jego wysokości. Tak więc suma jest tym większa, im wcześniej było przyznane świadczenie albo im ono było niższe.

Zgodnie z przyjętą propozycją od 1 marca świadczenia z FUS zostaną podwyższone o 1,08 proc., jednak podwyżka nie może być mniejsza niż o 36 zł. W praktyce dotyczy to osób, których świadczenie byłoby niższe niż 3333,33 zł. Tym samym osoby pobierające minimalne emerytury i renty dostaną 880,45 zł, podczas gdyby zastosować wyłącznie waloryzację procentową - byłoby to 853,57 zł.

Inne świadczenia

W przypadku świadczeń, które nie podlegają ustawowemu podwyższeniu do kwoty świadczeń najniższych i świadczeń niższych od minimalnej emerytury, podwyżka waloryzacyjna będzie obliczona proporcjonalnie na podstawie relacji pomiędzy wysokością świadczenia a wysokością minimalnej emerytury.

Podwyższone zostaną więc też renty z powodu częściowej niezdolności do pracy oraz renty inwalidzkie III grupy - minimalna podwyżka ma wynieść w tym wypadku 27 zł, czyli 75 proc. gwarantowanej minimalnej kwoty. Natomiast osoby pobierające emeryturę częściową mogą liczyć na minimum 18 zł większe świadczenie niż otrzymywane obecnie.

Osobom uprawnionym do renty socjalnej z kolei będzie z kolei przysługiwało świadczenie w wysokości 84 proc. zwaloryzowanej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Analogiczne zasady waloryzacji będą też dotyczyć emerytur pomostowych, rent dla kombatantów i inwalidów wojennych i wojskowych, obejmą również emerytury i renty rolników indywidualnych i służb mundurowych.

Od 1 marca 2015 r. najniższe świadczenia będą wynosić:
- 880,45 zł w przypadku emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i renty rodzinnej,
- 675,13 zł w przypadku renty z tytułu niezdolności do pracy dla osób częściowo niezdolnych do pracy,
- 1056,54 zł w przypadku renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz renty rodzinnej wypadkowej,
- 810,17 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową,
- 739,58 zł dla renty socjalnej,
- 369,79 zł dla renty socjalnej dla osoby tymczasowo aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności.
Łączna kwota przyznanej od 1 marca 2015 r. renty socjalnej w zbiegu z rentą rodzinną nie może przekraczać 1760,90 zł. Kwota obniżonej renty socjalnej przyznanej od 1 marca 2015 r. nie może być niższa od kwoty 88,05 zł.