Baza Danych Odpadowych (BDO) to specjalny rejestr gromadzący podmioty wprowadzające do obroty produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujące odpadami. Od 1 stycznia 2020 r. BDO zostanie rozbudowany o moduły, dzięki któremu składanie niezbędnych sprawozdań odbywać będzie się wyłącznie w formie elektronicznej.

Pojawia się zatem pytanie, kto musi zarejestrować się w BDO do 31 grudnia 2019 r.? Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, obowiązkiem wpisu objęte są podmioty, które:

• wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów;

• wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny;

• producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

AKTUALIZACJA: Spóźniłeś się z rejestracją w Bazie Danych Odpadowych? Dowiedz się, co zrobić >>

Uwaga! Obowiązkowi rejestracji podlegają wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach. Co istotne, w art. 50 ustawy o odpadach wymieniony zostały rodzaje działalności, które podlegają wpisowi do rejestru BDO na wniosek. W art. 51 ust. 1 z kolei zawiera przypadki, których podmioty wpisane zostaną do BDO z urzędu przez marszałka województwa

Zwolnienia z wpisu do Rejestru-BDO

Należy pamiętać, że podmioty zwolnione całkowicie z ewidencji odpadów nie podlegają wpisowi do Rejestru-BDO. Wytwórcy odpadów objęci częściowymi zwolnieniami z prowadzenia ewidencji odpadów są obowiązani uzyskać wpis do Rejestru-BDO.

Zwolnienia całkowite z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów dotyczą:

• osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne;

• podmiotów organizujących nieprofesjonalne zbieranie odpadów.

Ustawa o odpadach wymienia także podmioty, których obowiązek prowadzenia odpadów nie dotyczy. Są to:

• wytwórcy odpadów komunalnych;

• wytwórcy odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów;

• wytwórcy odpadów będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru z urzędu w związku z posiadaniem decyzji w zakresie wytwarzania odpadów. Oprócz wytwórców odpadów ustawa o odpadach zwalnia całkowicie z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów niektóre podmioty gospodarujące odpadami.

Odpady komunalne, zgodnie z definicją prowadzoną przez obowiązującą ustawę o odpadach to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Biura i drobna działalność gospodarcza

Jak wyjaśnia Ministerstwo Klimatu, podmioty prowadzące drobną działalność usługową np. księgową, doradczą, prawną lub inną biurową, fryzjerską, krawiecką, kosmetyczną (o ile nie wytwarzają odpadów medycznych, w wyniku przeprowadzanych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej np. strzykawki, skalpele) są zwolnione z wpisu do rejestru-BDO jako wytwórcy odpadów komunalnych.

Elektrośmieci

Co więcej, zdaniem resortu, jako odpady komunalne można potraktować również zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny niezawierający składników niebezpiecznych (np. czajniki oraz zużyte tonery niezawierające składników niebezpiecznych). Taki podmiot – jako wytwórca odpadów komunalnych – nie wpisuje się w zakresie wytwarzania tych odpadów do Rejestru-BDO.

Rozbiórki

Podmiot, który jest wytwórcą odpadów powstających w wyniku budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest odpowiedzialny za utylizację tych odpadów i ma obowiązek rejestracji do BDO oraz prowadzenia ewidencji w BDO.

Odpady posiadające właściwości niebezpieczne, pochodzące z innych źródeł niż gospodarstwa domowe, nie mogą być uznane za odpady komunalne. Wytwórcy tych odpadów nie są objęci zwolnieniami w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów, chyba że takie zwolnienie będzie określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

A co ze sklepami, które sprzedają foliówki?

Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zobowiązani są uzyskać wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) na wniosek. Obowiązek ten, powinni zrealizować do dnia 31 grudnia 2019 r.

Oznacza to, że obowiązek rejestracji w BDO nie dotyczy tych prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, którzy nie oferują klientom toreb na zakupy wykonanych z tworzywa sztucznego. Co więcej, bardzo lekkie torby na zakupy z tworzyw sztucznych, nie podlegają opłacie recyklingowej, a więc sklepy, które oferują wyłącznie takie torby również nie podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru BDO.

Sankcje za omijanie przepisów

BDO a karanie przedsiębiorców. Ministerstwo sugeruje pouczenia >>

Jakie sankcje karne grożą podmiotom zobowiązanym do uzyskania wpisu do Rejestru BDO, za działanie niezgodne z przepisami?

• za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru – kara aresztu albo grzywny;

• za brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny;

• za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł;

• za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł;

• za transport odpadów bez wpisu do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna od 2 000 do 10 000 zł.