W pierwszym okresie funkcjonowania nowych przepisów ustawy o odpadach, szczególnie dotyczących Bazy Danych Opadowych, Ministerstwo Klimatu nie będzie naciskać na surowe karanie przedsiębiorców.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2020 r. ewidencja odpadów prowadzona może być jedynie w formie elektronicznej, co umożliwiają nowe moduły Bazy Danych Odpadowych. W tym miejscu należy jednak wspomnieć, że zgodnie aktualnie z procedowaną w Parlamencie nowelizacji ustawy opadach, termin na możliwość prowadzenia ewidencji odpadowej w formie papierowej może zostać wydłużony do 30 czerwca 2020 r.

Wielu przedsiębiorców przejmuje się jednak możliwością nakładania surowych kar w związku z niedopełnieniem obowiązków wynikających z nowych przepisów. Ustawa o odpadach nie przewiduje bowiem wprost możliwości wydawania pouczeń. Jak się okazuje, te mogą być jednak stosowane na gruncie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Potwierdza to również przekazane nam stanowisko Ministerstwa Klimatu. Czytamy w nim, że „w pierwszym okresie funkcjonowania nowych przepisów z różnych obszarów takie rozwiązania będą stosowane”.

Same kontrole przeprowadzane będą przez inspektorów ochrony środowiska. Poza wspomnianymi już pouczeniami, będą mogli oni stosować następujące sankcje:

• za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru – kara aresztu albo grzywny;

• za brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny;

• za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł;

• za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł;

• za transport odpadów bez wpisu do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna od 2 000 do 10 000 zł.