Nowością będzie też zmiana formy, w jakiej przedsiębiorcy, gminy oraz urzędy marszałkowskie będą sporządzać sprawozdania dotyczące gospodarowania odpadami. One również będą składane wprost w elektronicznej BDO, za pomocą nowego modułu.
Dotychczas podmioty obowiązane do prowadzenia sprawozdawczości składały sprawozdania w formie papierowej. Od 1 stycznia 2020 r. obowiązek ten będzie realizowany drogą elektroniczną, za pomocą specjalnego modułu sprawozdawczego w BDO. Przy czym sposób składania sprawozdań w latach 2020 i 2021 będzie się różnił.

stopniowe pożegnanie z ręcznym wypełnianiem

W 2020 r. podmioty zobowiązane do złożenia sprawozdania (za poprzedni rok kalendarzowy) będą uzupełniać wymagane dane ręcznie, w dedykowanym module BDO oraz przekazywać je do urzędu gminy lub urzędu marszałkowskiego za pośrednictwem BDO. Taki sposób uzupełniania sprawozdań wiąże się z rozpoczęciem w 2020 r. funkcjonowania samej bazy oraz koniecznością zasilenia jej danymi w pierwszym roku funkcjonowania.
ikona lupy />
Terminy wybranych szkoleń / DGP
Dalsze, niewątpliwie znaczące dla przedsiębiorców ułatwienie nastąpi w 2021 r., w którym to przedsiębiorcy będą składać sprawozdania za rok 2020. Wówczas dane potrzebne do uzupełnienia sprawozdania powinny być już wtedy automatycznie pobierane przez system, z prowadzonej przez przedsiębiorców w 2020 r. ewidencji odpadów.

kto ma obowiązki

Obowiązki sprawozdawcze dotyczą m.in.:
 • odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 • prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • zbierającego odpady komunalne,
 • wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
 • marszałka województwa,
 • wytwarzającego odpady,
 • transportującego odpady,
 • przetwarzającego odpady,
 • wprowadzającego opakowania, produkty i produkty w opakowaniach,
 • organizacji odzysku.

terminy

Sprawozdania dotyczące gospodarowania odpadami składa się w określonych terminach.
 • Sprawozdania dotyczące odpadów komunalnych. Do 31 stycznia sprawozdania przekazują: podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot zbierający odpady komunalne (do właściwego urzędu gminy, za poprzedni rok kalenda rzowy).
Aby weryfikować dane zawarte w sprawozdaniach złożonych przez przedsiębiorców, gminy będą miały dostęp do dokumentów ewidencji, na podstawie których są sporządzane ww. sprawozdania.
Do 31 marca sprawozdania te są składane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (do właściwego marszałka województwa i WIOŚ, za poprzedni rok kalendarzowy). Do 15 lipca sprawozdania są składane przez marszałka województwa do ministra właściwego do spraw środowiska.
 • Pozostałe sprawozdania, w tym dotyczące wytwarzanych, przetwarzanych odpadów oraz wprowadzanych opakowań, produktów i produktów w opakowaniach, do 15 marca składane są do marszałków województw.

sankcje i kary

Zmiana sposobu prowadzenia ewidencji z wersji papierowej na elektroniczną nie wypływa na sankcje, jakie wiążą się z nałożonymi ustawowo obowiązkami. Wśród obowiązujących w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach sankcji można wyróżnić kary pieniężne. Mogą one zostać nałożone na podmioty odbierające odpady komunalne, prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zbierające odpady komunalne lub nawet same gminy, które przekazują nierzetelne sprawozdanie – kara może wynieść od 200 zł do 500 zł. W przypadku niezastosowania się do wezwania o korektę nierzetelnego sprawozdania kara może zostać nałożona w wysokości od 500 zł do 5000 zł.
W przypadku przekazania sprawozdania po terminie przewidziana kara to 100 zł za każdy dzień opóźnienia (jednak nie więcej niż za 365 dni).
Karę na przedsiębiorców, którzy nie spełnili wymaganych ustawą obowiązków, może nałożyć w drodze decyzji właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Z kolei w przypadku niespełnienia ustawowych obowiązków przez gminę karę nakłada wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Podmiot, na który nałożono karę, jest zobowiązany do jej uiszczenia w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna.
W przypadku pozostałych sprawozdań, których obowiązek sporządzania i przekazywania do marszałków województw wynika z ustawy o odpadach, ich niezłożenie zagrożone jest karą grzywny.