Czy dyrekcja samorządowej placówki oświatowej ze względu na zmniejszenie liczby oddziałów może wypowiedzieć umowę o pracę nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia?
dr Magdalena Zwolińska adwokat z kancelarii DLA Piper Wiater sp. k. / Dziennik Gazeta Prawna
Tak. Artykuł 20 Karty nauczyciela uprawnia kierownictwo szkoły publicznej do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem w razie całkowitej lub częściowej likwidacji szkoły. Ma też do tego prawo – niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy ze zwalnianym – jeśli zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie liczby oddziałów lub zmiana planu nauczania uniemożliwiają dalsze zatrudnianie pedagoga przebywającego na zwolnieniu dla poratowania zdrowia.
Reklama
Cel tego uregulowania jest więc taki sam jak ustawy o zwolnieniach grupowych, która – co wymaga podkreślenia – uchyla ochronę wynikającą między innymi z art. 41 k.p. tak w przypadku zwolnień grupowych (art. 5 ust. 1), jak i indywidualnych (art. 10 ust. 2) – w okresie urlopu trwającego co najmniej 3 miesiące oraz w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności podwładnego w pracy, jeżeli upłynął już okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Daje to podstawę do sformułowania wniosku, że art. 20 Karty nauczyciela jest szczególnym i odrębnym od kodeksowego unormowaniem stosowanym wobec wszystkich nauczycieli (niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy), pozwalającym na dostosowanie stanu zatrudnienia do aktualnego rozmiaru zadań szkoły, co przekreśla możliwość i dopuszczalność posiłkowego stosowania art. 41 kp.
Przeszkodą do rozwiązania umowy nie jest także art. 73 Karty nauczyciela, z którego wynika konieczność regeneracji zdrowia utraconego w pracy. Nie mniej jednak w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozwiązać z nauczycielem przebywającym na urlopie dla poratowania zdrowia umowę w czasie tej przerwy. Oczywiście tylko wówczas, gdy po zakończeniu urlopu nie będzie zapotrzebowania na pracę zwalnianego.