Czy dyrekcja samorządowej placówki oświatowej ze względu na zmniejszenie liczby oddziałów może wypowiedzieć umowę o pracę nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia?
ikona lupy />
dr Magdalena Zwolińska adwokat z kancelarii DLA Piper Wiater sp. k. / Dziennik Gazeta Prawna
Tak. Artykuł 20 Karty nauczyciela uprawnia kierownictwo szkoły publicznej do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem w razie całkowitej lub częściowej likwidacji szkoły. Ma też do tego prawo – niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy ze zwalnianym – jeśli zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie liczby oddziałów lub zmiana planu nauczania uniemożliwiają dalsze zatrudnianie pedagoga przebywającego na zwolnieniu dla poratowania zdrowia.
Cel tego uregulowania jest więc taki sam jak ustawy o zwolnieniach grupowych, która – co wymaga podkreślenia – uchyla ochronę wynikającą między innymi z art. 41 k.p. tak w przypadku zwolnień grupowych (art. 5 ust. 1), jak i indywidualnych (art. 10 ust. 2) – w okresie urlopu trwającego co najmniej 3 miesiące oraz w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności podwładnego w pracy, jeżeli upłynął już okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Daje to podstawę do sformułowania wniosku, że art. 20 Karty nauczyciela jest szczególnym i odrębnym od kodeksowego unormowaniem stosowanym wobec wszystkich nauczycieli (niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy), pozwalającym na dostosowanie stanu zatrudnienia do aktualnego rozmiaru zadań szkoły, co przekreśla możliwość i dopuszczalność posiłkowego stosowania art. 41 kp.
Przeszkodą do rozwiązania umowy nie jest także art. 73 Karty nauczyciela, z którego wynika konieczność regeneracji zdrowia utraconego w pracy. Nie mniej jednak w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozwiązać z nauczycielem przebywającym na urlopie dla poratowania zdrowia umowę w czasie tej przerwy. Oczywiście tylko wówczas, gdy po zakończeniu urlopu nie będzie zapotrzebowania na pracę zwalnianego.