Z urlopu dla poratowania zdrowia może skorzystać tylko nauczyciel o odpowiednim stażu pracy, zatrudniony na stałe w pełnym wymiarze zajęć.
Reklama

Urlop dla poratowania zdrowia jest odmianą urlopu pracowniczego i przysługuje tylko niektórych grupom pracowników w Polsce - komu dokładnie przysługuje urlop dla poratowania zdrowia, dowiesz się tutaj>> Z urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia mogą skorzystać między innymi nauczyciele (Karta Nauczyciela przyznaje im to uprawnienie).

Dyrektor szkoły udziela nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku, o ile jest on zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony i przepracował w szkole co najmniej 7 lat.

Urlop przysługuje tylko nauczycielowi zatrudnionemu na czas nieokreślony, a więc tylko pedagogowi mianowanemu lub dyplomowanemu zatrudnionemu na podstawie mianowania, albo nauczycielowi kontraktowemu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, o ile zatrudnienie jest w pełnym wymiarze zajęć.

Ponadto na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze zajęć nauczyciel powinien być zatrudniony 7 lat bezpośrednio przed rozpoczęciem urlopu dla poratowania zdrowia (chodzi tylko o pierwszy urlop tego typu). Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 maja 201 roku (I PK 280/13) zaznaczając, że aby spełnić warunki do przyznania mu urlopu zdrowotnego nie wystarczy być zatrudnionym na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć w chwili składania wniosku o urlop, ale ten warunek powinien być odnoszony do ostatnich siedmiu latach przed złożeniem wniosku o urlop (jego rozpoczęciem). Do tych siedmiu lat nie wlicza się okresów przerw w pracy, oprócz okresów niezdolności do pracy wskutek choroby czy przebywania na urlopie innym niż wypoczynkowy (zobacz, jakie inne poza wypoczynkowym urlopy przysługują pracownikowi), o ile trwają one nie dłużej niż 6 miesięcy.

Urlop może być udzielony nauczycielowi maksymalnie na rok, ale dolna granica wolego nie jest zakreślona. Wyjątkowo w przypadku nauczyciela, któremu do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne. Nie można bowiem łączyć urlopu dla poratowania zdrowia z emeryturą, podobnie jak z urlopem wypoczynkowym.

Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia dla nauczyciela w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat, a pomiędzy kolejnymi urlopami musi być przynajmniej rok odstępu.

Nauczyciel korzystający z urlopu dla poratowania zdrowia zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wysługę lat oraz innych świadczeń pracowniczych. Pedagog nie może jednak podczas urlopu prawa nawiązać stosunku pracy ani podjąć innej działalności zarobkowej, pod groźbą odwołania z urlopu przez dyrektora szkoły. Jak orzekł Sąd Najwyższy (wyrok z dnia 7 lipca 2005 r., II PZP 5/05), podstawą odwołania nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia może być również kontynuowanie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy lub wykonywanie innej działalności zarobkowej rozpoczętych przed udzieleniem tego urlopu, a nie tylko działalność taka rozpoczęta już podczas urlopu.

Urlop dla poratowania nie uchroni także nauczyciela przed zwolnieniem, jeśli doszło do reorganizacji szkoły lub częściowej likwidacji placówki. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 26 czerwca 2013 roku (sygn. akt I PZP 1/13), złożenie przez nauczyciela wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia lub korzystanie z takiego urlopu nie stanowi przeszkody do rozwiązania z nim stosunku pracy, jeśli nauczyciel był wytypowany do zwolnienia. Więcej o tym jak nauczyciel może korzystać z wolnego dla poratowania zdrowia przeczytasz tutaj

Zasadniczo jednak dyrektor nie ma prawa odwołać nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia, nie ma też prawa odmówić jego udzielenia. O potrzebie udzielenia urlopu decyduje bowiem lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który wydaje orzeczenie w trzech egzemplarzach - dla nauczyciela, dyrektora szkoły i do indywidualnej dokumentacji zainteresowanego. Dyrektor ma wtedy 14 dni od otrzymania orzeczenia na odwołanie się do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, który wyda ostateczną decyzję w sprawie urlopu nauczyciela, wiążącą dla obydwu stron. Więcej o procedurze wydawania zaświadczenia lekarskiego przeczytasz tutaj