Tegoroczni maturzyści przystępują obowiązkowo do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym i dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Do tego dochodzą obowiązkowe egzaminy ustne: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Które z kluczowych, przedmiotowych zagadnień należy znać, aby zdać maturę? Tych tematów, pojęć i działów nie możesz ominąć.

Matura z polskiego 2024 – nie tylko lektury obowiązkowe

Egzamin dojrzałości z języka polskiego obejmuje nie tylko znajomość treści i zagadnień z zestawu obowiązujących lektur (omawianych w całości lub we fragmentach). Maturzysta musi również sprawnie posługiwać się językiem polskim jako narzędziem kreowania wypowiedzi. Wśród ogólnych wymagań egzaminacyjnych wydzielono:

 • Kształcenie literackie i kulturowe
 • Kształcenie językowe
 • Tworzenie wypowiedzi
 • Samokształcenie

Jakie umiejętności i wymagania wchodzą w skład tych zagadnień? Co musi umieć maturzysta przystępujący do egzaminu na poziomie podstawowym?

Kształcenie literackie i kulturowe – uczeń musi m.in. znać, rozpoznawać lub analizować:

 • podstawy periodyzacji literatury (okresy literackie), prądy filozoficzne oraz ich wpływ na epokę,
 • konwencje literackie oraz gatunki,
 • środki wyrazu artystycznego,
 • sposoby kreowania świata przedstawionego,
 • tematykę i problematykę poznanych tekstów,
 • strukturę tekstu,
 • pozaliterackie teksty kultury.

Wymagania związane z kształceniem językowym dotyczą zarówno prawidłowego stosowania zasad gramatyki, ortografii, interpunkcji, jak i poziomu zróżnicowania języka. Uczeń musi również wiedzieć, jak rozpoznawać funkcje tekstu oraz stosować zasady etyki wypowiedzi. Kluczowym wymaganiem na egzaminie maturalnym jest umiejętność tworzenia wypowiedzi, czyli m.in. stosowania elementów retoryki:

 • redagowania tezy i argumentów,
 • używania środków retorycznych,
 • polemizowania,
 • tworzenia planu kompozycyjnego tekstu.

Kluczowe wymagania dotyczące samokształcenia odnoszą się m.in. do umiejętności:

 • porządkowania i wartościowania informacji,
 • korzystania z literatury naukowej, słowników,
 • krytycznej selekcji źródeł.

Informatory CKE zawierają również spis aktualnie obowiązującego zestawu lektur – dla poziomu podstawowego i rozszerzonego.

Matura z matematyki – obowiązkowe działy, kluczowe wymagania

Tegoroczna matura obejmuje okrojoną podstawę – obowiązują wymagania egzaminacyjne. Kluczowe wymagania na maturze z matematyki – wyszczególnione w informatorach – to:

 • sprawność rachunkowa,
 • wykorzystanie i tworzenie informacji,
 • wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji,
 • rozumowanie i argumentacja.

Szczegółowe wymagania egzaminacyjne obejmują następujące działy i zagadnienia matematyczne:

 • liczby rzeczywiste,
 • wyrażenia algebraiczne,
 • równania i nierówności,
 • układy równań,
 • funkcje,
 • ciągi,
 • trygonometria,
 • planimetria,
 • geometria analityczna na płaszczyźnie kartezjańskiej,
 • stereometria,
 • kombinatoryka,
 • rachunek prawdopodobieństwa i statystyka,
 • optymalizacja i rachunek różniczkowy.

Po analizie wyników matur próbnych (przeprowadzone w grudniu 2023) eksperci CKE doradzają przede wszystkim czytanie ze zrozumieniem poleceń i właściwie rozplanowanie czasu na wykonanie zadań zamkniętych i otwartych. Uczulają również maturzystów na czytelne przedstawienie pełnego rozwiązania bez pomijania etapów rozumowania i niezbędnych obliczeń.

Matura z języka angielskiego – poziom językowy, kluczowe umiejętności

W przypadku języka anielskiego na poziomie podstawowym, wymagania egzaminacyjne dla tegorocznych maturzystów odpowiadają poziomowi B1 oraz B1+ w zakresie rozumienia wypowiedzi. Ogólne wymagania egzaminacyjne dotyczą:

 • znajomości środków językowych – posługiwanie się "w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych", które umożliwią realizację wymagań ogólnych w zakresie tematów, które wskazano w wymaganiach szczegółowych,
 • rozumienie wypowiedzi – ustnej i pisemnej na poziomie umiarkowanego stopnia złożoności, w standardowej odmianie języka angielskiego,
 • tworzenie wypowiedzi – ustnej i pisemnej, w miarę płynnej, spójnej i logicznej,
 • reagowanie na wypowiedzi – umiejętność uczestniczenia w rozmowie, wypowiedź ustna i pisemna (prosty tekst pisany).

Umiejętność posługiwania się w miarę rozwiniętym zasobem środków leksykalnych dotyczy takich tematów jak m.in.: człowiek, miejsce zamieszkania, edukacja, praca, życie prywatne, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, nauka i technika, świat przyrody, państwo i społeczeństwo. W wymaganiach dotyczących tworzenia spójnej wypowiedzi pisemnej (wiadomość, e-mail, wpis na blogu) wyszczególniono m.in. umiejętności:

 • opisywania ludzi, miejsc, zjawisk,
 • opowiadania o czynnościach, upodobaniach, marzeniach, intencjach,
 • przedstawiania faktów z przeszłości i teraźniejszości,
 • wyrażania i opisywania uczuć,
 • przedstawiania zalet i wad różnych rozwiązań,
 • wyrażania pewności, wątpliwości, przypuszczenia,
 • stosowania zasad konstruowania tekstów o różnym charakterze.

Szczegółowe wymagania do matury z języków obcych nowożytnych znajdują się w informatorach oraz aneksach do informatorów CKE.

ikona lupy />
GazetaPrawna.pl

Wszystkim tegorocznym maturzystom polecamy zestaw testów i arkuszy egzaminacyjnych – MATURA 2024. Publikacje dostępne są na: sklep.infor.pl/matura2024