Szkoły, które zdecydują się na wprowadzenie oceny opisowej, będą musiały na świadectwach zamieszczać nie tylko notę, ale również informację uzasadniającą jej przyznanie.
Takie m.in. zmiany uwzględnia projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 893 ze zm.).
Reklama
Do tej pory możliwość stosowania oceny okresowej istniał tylko w klasach I-III. Wskutek nowelizacji ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) takie uprawnienie rozszerzono na wszystkie typy szkół. Jeśli w placówce wprowadzona zostanie zasada ustalania dodatkowo ocen opisowych, to w tym celu musi być zmieniony statut szkoły. Wtedy uczeń wraz ze świadectwem na koniec roku szkolnego, w którym będzie znajdowała się dotychczasowa skala ocen (od 1-6), powinien otrzymać wypis, w którym będą znajdować się oceny opisowe.
W projekcie rozporządzenia został też określony wzór zaświadczenia okręgowych komisji egzaminacyjnych, który będzie wydawany maturzystom chcącym ponownie przystąpić do egzaminu dojrzałości. W dokumencie tym poza wynikami uzyskanymi na egzaminie będzie też informacja o nazwisku rodowym absolwenta. Jest to zasadne ze względu na osoby, które chcą ponownie przystąpić do egzaminie wiele lat po tym, jak zdawali go po raz pierwszy. W projekcie uproszczono też tryb legalizacji świadectw cudzoziemców.
Etap legislacyjny
Konsultacje społeczne