W Ministerstwie Edukacji Narodowej powstanie centralny rejestr orzeczeń dyscyplinarnych dotyczący nauczycieli. Będą w nim gromadzone dane o osobach prawomocnie ukaranych karą wydalenia z zawodu lub zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania do placówki oświatowej w okresie trzech lat.
Takie m.in. zmiany przewiduje ustawa z 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Wczoraj senacka komisja zarekomendowała przyjęcie jej przez izbę wyższą bez poprawek.
Z kolei zgodnie z rozporządzeniem do ustawy, które trafiło już do konsultacji społecznych, prawo do uzyskania informacji z rejestru elektronicznego będą mieli dyrektorzy zatrudniający nauczycieli, a także osoby ubiegające się o pracę w placówce oświatowej. Upoważnione do tego będą również sądy i prokuratura, a także rzecznik praw dziecka i komisje dyscyplinarne. Z takiego uprawnienia będą też mogły skorzystać urzędy administracji publicznej, w których zamierza się powierzyć stanowisko nauczycieli. Do udzielania informacji z rejestru będzie upoważniony pracownik resortu edukacji.