Ministerstwo Edukacji Narodowej chce zmienić przepisy dotyczące świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Jedną ze zmian ma być uporządkowanie sposobu wpisywania ocen, z przedmiotów które do tej pory nie podlegały żadnym przepisom.

Zgodnie z wolą projektodawcy, na szkolnych dokumentach mają pojawiać się oceny klasyfikacyjne z zajęć:
- religii/etyki,
- języka mniejszości narodowej,
- etnicznej, języka regionalnego,
- własnej historii i kultury danej mniejszości lub społeczności regionalnej.Dotychczas osoby uczące się lub zdające język mniejszości narodowych np. język kaszubski spotykały się z bałaganem biurokratycznym. Brak spójnych przepisów negatywnie odbijał się na zainteresowanych, którzy chcieli posiadać państwowe poświadczenie posiadanych kompetencji. Nowe przepisy mają doprowadzić do tego, że nazwa przedmiotów języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej oraz języka regionalnego wpisywane będą w miejscu przeznaczonym dla obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Z kolei nazwy zajęć edukacyjnych z historii i kultury własnej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub społeczności będą umieszczane w miejscu przeznaczonym dla zajęć dodatkowych.

Projektodawca ustosunkował się także do wielokrotnie zgłaszanych problemów z odnotowywaniem uczestnictwa lub jego braku w zajęciach z religii lub etyki. Przepisy dopuszczają trzy możliwości:
- uczeń nie uczęszcza na żadne z tych zajęć,
- uczeń uczęszcza na jeden z przedmiotów,
- uczeń bierze udział zarówno w zajęciach z religii, jak i etyki.


Nauczyciel będzie w pierwszym przypadku wstawiał poziomą kreskę. Jeżeli uczeń uczęśzczał w jednym z zajęć na dokumencie widnieć będzie jedna ocena, bez wskazania którego z przedmiotów dotyczy. W ostatnim przypadku uczestnik zajęć otrzyma dwie oceny, które zostaną udokumentowane. Zabieg ten ma na celu „utrzymanie spójności dziennika lekcyjnego, arkusza ocen, a także świadectw promocyjnych oraz świadectw ukończenia szkoły”.

„Wpisywanie dwóch ocen uczniowi, który uczęszczał na zarówno zajęcia religii jak i etyki jest uzasadnione ze względu na konieczność zachowania konsekwencji oraz integralności w dokumentowaniu osiągnięć uczniów, a także ze względu na podtrzymywanie zasady, że świadectwo szkolne jest odzwierciedleniem arkusza ocen i dokumentem potwierdzającym całość dokonań i osiągnięć ucznia” – podkreślono w uzasadnieniu.

Projekt znajduje się na etapie uzgodnień.