Niższe czesne za studia, możliwość rozłożenia opłat na raty, a także zwolnienia z płacenia za kształcenie mają zachęcić obcokrajowców do rozpoczęcia studiów w Polsce.
Czy uczelnia zapyta o stan zdrowia
Znajomy zastanawia się nad podjęciem studiów w Polsce na uczelni publicznej. Nasze szkoły wyższe oferują bogatą ofertę kształcenia i są stosunkowo niedrogie. Dyplomy wydawane przez nie są uznawane w innych państwach, np. w UE. Czy będzie musiał spełnić dodatkowe warunki, aby się na nie dostać?
TAK
Obcokrajowiec może starać się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie), drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie. Ma możliwość kształcenia się również na studiach podyplomowych, doktoranckich, podjęcia stażu habilitacyjnego lub naukowego. Może skorzystać także z kursów dokształcających (w tym np. języka polskiego). Ma też prawo uczestniczyć w studenckich praktykach zawodowych.
Cudzoziemiec, aby zostać przyjęty na studia i szkolenia oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, musi spełnić przede wszystkim dwa podstawowe warunki. Po pierwsze wykazywać się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku. Po drugie posiadać polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu studiów. Do 22 sierpnia br. warunkiem przyjęcia było również posiadanie wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie nie jest on wskazany jako wymóg przyjęcia na studia. Nie zmienia to faktu, że osoby, które przebywają na terytorium Polski, muszą spełniać warunki wynikające z przepisów o cudzoziemcach.
Podstawa prawna
Par. 1 rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. nr 190, poz. 1406 ze zm.).
Czy szkoła sprawdzi znajomość języka polskiego
Od kilku lat uczę się języka polskiego. Zamierzam podjąć studia w Polsce. Czy uczelnia w trakcie postępowania rekrutacyjnego sprawdzi umiejętność posługiwania się językiem?
TAK
Polskie uczelnie dla obcokrajowców oferują zarówno studia w języku polskim, jak i obcym. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na te pierwsze, jeżeli spełnią jeden z warunków:
- ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego,
- posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez komisję poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego,
- uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka pozwalają na podjęcie studiów po polsku.
Roczny kurs przygotowawczy zalicza się do czasu kształcenia, na jaki został przyjęty cudzoziemiec. W okresie tym przysługują mu uprawnienia osoby odbywającej studia wyższe.
Z kolei zainteresowani nauką w Polsce w języku obcym muszą legitymować się dokumentem potwierdzającym jego znajomość. Są to np. świadectwa lub dyplomy potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w jakim cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce.
Podstawa prawna
Par. 2 rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (t.j. Dz.U. nr 190, poz. 1406 ze zm.).
Czy studia kosztują nie mniej niż 2 tysiące
Chciałbym kształcić się w polskiej szkole wyższej. Sprawdziłem, że takie czesne to nie mniej niż 2 tys. euro za rok. Czy niższa opłata nie jest możliwa?
NIE
Do 22 sierpnia br. uczelnia publiczna nie mogła ustalić niższego czesnego niż 2 tys. euro za rok nauki. Jednak obowiązują nowe przepisy, które wskazują, iż wysokość opłat za studia odbywane przez cudzoziemców ustala rektor. Nie może być jednak ona niższa niż planowane koszty kształcenia. Niektóre uczelnie właśnie podejmują uchwały, które pozwalają na obniżenie opłat za studia. Jednak to zależy od woli i kalkulacji kosztów każdej z nich.
Podstawa prawna
Par. 17 rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (t.j. Dz.U. nr 190, poz. 1406 ze zm.).
Czy powinienem zapłacić za studia z góry
Zadecydowałam się na studia inżynierskie w Polsce. Słyszałam, że muszę zapłacić za studia z góry. Czy będę mogła wnioskować o rozłożenie płatności na raty?
TAK
Obcokrajowiec powinien przelać czesne na rachunek bankowy albo wpłacić do kasy uczelni publicznej za semestr, nie później niż do dnia rozpoczęcia zajęć zgodnie z programem studiów. W uzasadnionych przypadkach rektor może wydłużyć termin wniesienia opłaty lub wyrazić zgodę na wpłacanie jej w ratach. Jeżeli jednak nie wyrazi na to zgody, to przy zaleganiu z opłatami dłużej niż trzy miesiące cudzoziemiec zostanie skreślony z listy uczestników kształcenia.
Podstawa prawna
Par. 18 rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (t.j. Dz.U. nr 190, poz. 1406 ze zm.).
Czy mogę liczyć na niższe opłaty za szkołę
Studia w Polsce są dla mnie bardzo drogie. Czy istnieje możliwość płacenia niższego czesnego?
TAK
Cudzoziemcy, którzy mają trudności z opłacaniem czesnego, mogą liczyć na pomoc. Osoba w trudnej sytuacji materialnej ma prawo wnioskować o obniżenie opłat albo zwolnienie z nich w całości. Podobnie obcokrajowcy, którzy zdecydują się na kolejne studia. Jednak decyzja zależy od rektora uczelni.
Podstawa prawna
Par. 19 rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (t.j. Dz.U. nr 190, poz. 1406 ze zm.).
Czy mogę otrzymać stypendium
Mam polskie korzenie i planuję studiować w Polsce. Nie stać mnie jednak na czesne. Czy mam szansę na jakąś pomoc finansową?
TAK
Stypendium przysługuje np. osobom, które są stypendystami strony polskiej. Po pierwsze są zwolnieni z opłat za studia. Po drugie przysługuje im świadczenie miesięczne w wysokości nawet 150 proc. minimalnej stawki wynagrodzenia na stanowisku asystenta (obecnie 2450 zł miesięcznie) na studiach w języku polskim.
Jest ono wypłacane w okresie, w którym odbywają się zajęcia wynikające z toku studiów, nie dłużej jednak niż przez 10 miesięcy w ciągu roku akademickiego. W uzasadnionych przypadkach minister może podjąć decyzję o wypłacaniu świadczenia również w miesiącach wolnych od zajęć (lipiec, czerwiec, wrzesień). Wypłacanie stypendium może być natomiast zawieszone, jeżeli stypendysta nie zaliczył w terminie egzaminów przewidzianych tokiem studiów. Studentom będącym stypendystami może też być przyznany raz w czasie trwania kształcenia w Rzeczypospolitej Polskiej:
- zasiłek na zagospodarowanie na pierwszym roku studiów w wysokości nieprzekraczającej 60 proc. stypendium,
- zasiłek losowy w wysokości nieprzekraczającej 40 proc. stypendium.
Stypendystom może być również przydzielony zasiłek w związku z przygotowaniem pracy dyplomowej w wysokości nieprzekraczającej 40 proc. stypendium.
Podstawa prawna
Par. 12 rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (t.j. Dz.U. nr 190, poz. 1406 ze zm.).
Art. 43 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).