Rodzice ucznia III klasy szkoły podstawowej, Daniela, robią wszystko, żeby zapewnić dziecku dobre warunki. Mimo to obawiają się, czy podołają obowiązkowi zakupu podręczników. – W związku z chorobą synka ponieśliśmy nieprzewidziane wydatki. Teraz brakuje nam pieniędzy, a rok szkolny właśnie się rozpoczął. Nie kupiliśmy jeszcze książek. Dziecku brakuje ubrań i przyborów szkolnych. Czy nie jest za późno, aby uzyskać pomoc – martwią się czytelnicy.
Rodzice, którzy jeszcze nie postarali się o dofinansowanie zakupu podręczników, mają na to ostatnie chwile. Niektóre szkoły kończą przyjmowanie wniosków już 4 września. Rodzic powinien doręczyć pismo dyrektorowi placówki, do której uczęszcza dziecko. Druki wniosków można otrzymać w sekretariatach szkolnych lub w urzędzie gminy. Wzór dostępny jest także w internecie. Podanie powinno zostać wypełnione przez rodziców, prawnego opiekuna lub samego ucznia, jeżeli jest pełnoletni. Z inicjatywą może wystąpić także nauczyciel lub pracownik socjalny. Potrzebna jest wtedy zgoda opiekuna dziecka.
Rządowy program pomocowy „Wyprawka szkolna 2015” dotyczy dofinansowania zakupu podręczników. Każdego roku wydawane jest rozporządzenie, które obejmuje inną grupę uczniów. Obecnie wsparcie jest udzielane rodzinom dzieci uczęszczających do III klasy szkoły podstawowej, III klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz IV klasy technikum. Rodzice Daniela uzyskają zatem dofinansowanie, jeśli spełnią przewidziane w rozporządzeniu warunki.
Pomoc przysługuje rodzinom, które w 2013 r. osiągnęły dochód nieprzekraczający 574 zł netto na jednego członka rodziny. Niezbędne informacje czytelnicy znajdą w swoich zeznaniach podatkowych. Do wniosku o dofinansowanie trzeba załączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub dowód korzystania z zasiłku rodzinnego.
Jeśli rodzina ucznia uzyskuje zarobki wyższe niż wskazane w rozporządzeniu, to nie powinna tracić nadziei na uzyskanie pomocy. Wniosek do dyrektora szkoły można bowiem zgłosić także w przypadku zaistnienia szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Dofinansowanie zakupu podręczników uzasadniają między innymi wielodzietność, sieroctwo, przemoc w rodzinie. Co szczególnie ważne z punktu widzenia czytelników, prośba może być rozpatrzona pozytywnie także w przypadku ciężkiej choroby i zaistnienia zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej. Gdy rodzice Daniela odpowiednio przedstawią swoją sytuację, nie powinno być problemów z uzyskaniem pomocy.
W znacznie szerszym wymiarze przyznawane jest wsparcie niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Pomoc dla takich uczniów jest niezależna od wysokości dochodu osiąganego w rodzinie. Wyższe są też kwoty dofinansowania. Ponadto można się ubiegać o wsparcie dla osób uczęszczających do innych klas niż wskazane dla pełnosprawnych.
Czytelnicy powinni wiedzieć, że pieniądze przeznaczone na zakup książek zostaną zwrócone po okazaniu faktury lub paragonu. Oznacza to, że opiekunowie ucznia nie otrzymają zaliczki w celu nabycia podręczników. Będą musieli je kupić z własnej kieszeni. Zwrotu pieniędzy w większości placówek można się spodziewać najpóźniej do 20 listopada.
Ale uwaga! Maksymalnie zostanie zwrócona kwota podana w rozporządzeniu (patrz przykłady w ramce). Jeżeli rodzice Daniela przeznaczą na podręczniki więcej pieniędzy, niż przewidział ustawodawca, to nie otrzymają pełnego zwrotu.
Warto wiedzieć, że złożenie wniosku w sekretariacie dyrekcji szkoły pozwala jedynie na udzielenie rodzinie wsparcia przy zakupie podręczników. Jeżeli czytelnicy nie są w stanie kupić ubrań i przyborów niezbędnych dziecku, to powinni skorzystać z innych form pomocy. Przede wszystkim należy udać się do ośrodka pomocy społecznej i przedstawić trudną sytuację wywołaną chorobą syna. Ponadto w większości szkół działają organizacje, które służą wsparciem w trudnych sytuacjach.

Tyle dostanie rodzic na podręczniki

Do 175 zł – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną uczęszczających do klas I i II szkoły podstawowej, niekorzystających z darmowego podręcznika
Do 225 zł – dla uczniów III klasy szkoły podstawowej i III klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
Do 350 zł – dla uczniów z autyzmem uczęszczających do II i III klasy gimnazjum.
Do 390 zł – dla uczniów słabowidzących uczęszczających do zasadniczej szkoły zawodowej
Do 445 zł – dla uczniów IV klasy technikum
Do 607 zł – dla uczniów niesłyszących uczęszczających do II i III klasy gimnazjum korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego
Do 770 zł – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym uczęszczających do III, V i VI klasy szkoły podstawowej korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego
Podstawa prawna
Par. 2–4 rozporządzenia Rady Ministrów z 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. poz. 938). Art. 5 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. poz. 114 i 693).