W ubiegłym roku uczniowie pierwszej klasy szkoły podstawowej otrzymali darmowy podręcznik z resortu edukacji, który miał służyć trzem rocznikom. Niestety, wielu z nich zdecydowało się go zatrzymać lub po prostu zniszczyło. Rodzice tych uczniów przyszli do mnie do sekretariatu, aby wpłacić pieniądze. Nie wiem, czy mam je od nich przyjmować i gdzie je ewentualnie wpłacać – pyta dyrektor jednej ze szkół podstawowych.
Jeśli podręcznik do I klasy ulegnie uszkodzeniu, zniszczeniu lub nie zostanie zwrócony, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty 4,34 zł za jedną część „Naszego elementarza”. Za podobną sytuację w przypadku podręcznika do klasy II rodzice powinni oddać kwotę 4,21 zł za jedną część „Naszej szkoły”. Wpłaty stanowią dochód budżetu państwa, a rodzice dokonują ich na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik część ...”, podając numer jednej z czterech części.
Takie regulacje wynikają z przepisów oświatowych, które stanowią, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej – określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.
Wprowadzenie możliwości żądania przez dyrektorów zwrotu pieniędzy od rodziców ucznia za zniszczony podręcznik miało sprawić, że podręczniki będą szanowane i przekazywane następnym rocznikom. Jeśli okaże się, że na kolejny rok szkolny zabraknie kilku egzemplarzy (np. z powodu zniszczenia lub nieoddania) – resort edukacji niezwłocznie prześle brakującą liczbę egzemplarzy do właściwej placówki.
Podstawa prawna
Art. 22ak ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 811).