Do 11 marca właściciele prywatnych placówek mogą składać wnioski o dofinansowanie do ich bieżącego funkcjonowania. Dostaną nie więcej niż 400 zł miesięcznie na dziecko.
Czy są dotacje dla prywatnych żłobków
Pani Ewa prowadzi żłobek dla 30 dzieci. W ubiegłym roku złożyła ofertę w konkursie „Maluch” i otrzymała dofinansowanie do miesięcznych kosztów funkcjonowania placówki. Czy w tym roku też może starać się o takie wsparcie?

TAK

Tegoroczna edycja programu „Maluch” składa się z czterech modułów, spośród których trzeci jest adresowany do osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które prowadzą żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniają dziennych opiekunów. Podmioty, których nie prowadzą gminy, mogą starać się o pieniądze na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania miejsc opieki. Przeznaczono dla nich łącznie 40 mln zł, przy czym miesięczna wysokość dotacji na dziecko wynosi maksymalnie 400 zł. Jednak kwota może się zmienić, ponieważ jej ostateczna wysokość będzie zależała od tego, ile dzieci zgłoszą właściciele placówek, oraz od tego, czy w innych modułach konkursu, np. skierowanego do gmin, zostaną niewykorzystane pieniądze (na cały konkurs jest przewidzianych 151 mln zł). W takich sytuacjach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej może bowiem przesuwać środki pomiędzy poszczególnymi modułami i modyfikować wysokość wsparcia.
Podstawa prawna
Art. 62 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1457).
Czy pomoc tylko dla działających placówek
Czytelniczka zamierza otworzyć klub dziecięcy. Lokal wymaga jeszcze wykończenia i wyposażenia, więc zacznie przyjmować dzieci dopiero od maja. Czy w związku z tym nie może składać oferty w programie „Maluch”?

NIE

O budżetową dotację mogą ubiegać się zarówno podmioty, które już działają, jak i te, które będą dopiero otwarte w tym roku. Nie jest też wymagane, aby w momencie składania oferty placówka opieki była wpisana do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, a dzienni opiekunowie wpisani do ich wykazu. W takiej sytuacji trzeba we wniosku podać datę otwarcia placówki i liczbę miesięcy w 2015 r., w których będzie funkcjonowała.
Podstawa prawna
Art. 62 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1457).
Czy jest ostateczny termin składania ofert
Dwie absolwentki pedagogiki otworzyły 1 lutego klub dziecięcy. W urzędzie miasta dowiedziały się, że mogłyby uzyskać do niego dofinansowanie z programu „Maluch”. Czy mają jeszcze czas na złożenie wniosku?

TAK

Zgodnie z zasadami konkursu podmioty prywatne, które chcą uzyskać dotację z „Malucha”, powinny wypełnić formularz stanowiący załącznik nr 3 do ogłoszenia konkursowego. Znajdą go na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz resortowej stronie poświęconej placówkom opieki (www.zlobki.mpips.gov.pl). Ofertę należy złożyć w formie papierowej (listem poleconym lub osobiście) oraz elektronicznej do właściwego urzędu wojewódzkiego do 11 marca br. Adresy e-mail, na które trzeba przesłać formularze, są również podane na wspomnianych stronach. Możliwe jest też złożenie jej za pośrednictwem platformy e-PUAP. Jeśli prywatny podmiot prowadzi np. dwie placówki na terenie danej gminy, przesyła jedną ofertę, w której na oddzielnych pozycjach wpisuje każdą z nich. Wprawdzie podstawowym dokumentem, który pozwala wziąć udział w konkursie, jest formularz oferty, to wojewodowie mogą wymagać również dołączenia dodatkowych, np. kalkulacji kosztów. Zasady konkursu dopuszczają też możliwość dokonywania poprawek w ofercie – uchybień, które trzeba poprawić. Tryb wprowadzania zmian do formularza określają wojewodowie.
Podstawa prawna
Art. 62 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1457).
Czy trzeba obniżyć opłaty rodzicom
Firma, która prowadzi żłobek i klub dziecięcy, będzie składać wniosek o przyznanie dotacji z programu „Maluch”. Czy po jej otrzymaniu będzie zobowiązana do zmniejszenia opłat pobieranych od rodziców?

TAK

Jednym z warunków uzyskania budżetowego dofinansowania jest obniżenie wysokości czesnego pobieranego od opiekunów dzieci o kwotę, jaką właściciel placówki otrzyma po rozstrzygnięciu konkursu. W związku z tym w formularzu (załącznik nr 3 do jego ogłoszenia), który składają podmioty prywatne, muszą podać wysokość opłaty. Jeżeli rodzice uiszczają różne kwoty, bo np. czesne jest uzależnione od liczby godzin, które dziecko spędza w żłobku, lub korzystają z dodatkowo płatnych zajęć, właściciel powinien wyliczyć przeciętną wysokość opłaty i ją wpisać do oferty.
Podstawa prawna
Art. 62 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1457).
Czy dotacja z gminy wyklucza budżetowe wsparcie
Przedsiębiorca zatrudniający dziennych opiekunów otrzymuje z budżetu samorządu dotację celową pokrywającą część kosztów pobytu dzieci. Czy w takiej sytuacji nie może ubiegać się o dofinansowanie z programu „Maluch”?

NIE

Uzyskiwanie przez podmiot prywatny dofinansowania z innych źródeł, w tym np. dotacji od gminy, na terenie której działa, nie pozbawia możliwości otrzymania wsparcia z „Malucha”. Pieniądze od samorządu są wówczas traktowane jako środki własne. Właściciel placówki musi pamiętać, aby taką sytuację uwzględnić przy wypełnianiu oferty. Zgodnie z wytycznymi MPiPS, podając kwotę opłaty wnoszonej przez rodziców, powinien pomniejszyć ją o dotację z gminy.
Podstawa prawna
Art. 62 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1457).
Czy będzie umowa o przekazanie dofinansowania
Pani Agata, która założyła klub dziecięcy, przygotowuje się do złożenia oferty w konkursie „Maluch”. Czy po jego rozstrzygnięciu wojewoda podpisze z nią umowę przyznającą dofinansowanie?

TAK

Pierwszą weryfikację ofert pod względem merytorycznym przeprowadzają urzędy wojewódzkie, a następnie przekazują zbiorcze zestawienia do MPiPS. Ministerstwo dokona ostatecznego wyboru ofert, które uzyskają dofinansowanie i określi jego wysokość dla poszczególnych podmiotów. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 16 kwietnia br. i znajdą się na tych samych stronach internetowych, na których „Maluch” został ogłoszony. Następnie podmiot, który otrzymał dotację, będzie miał 10 dni na dostarczenie do urzędu wojewódzkiego oświadczenia o jej przyjęciu. Wzór dokumentu określa każdy urząd odrębnie i zamieszcza na swojej stronie internetowej. W tym samym miejscu powinien znaleźć się też druk umowy o przekazanie dotacji, która będzie podpisywana między właścicielem miejsca opieki a wojewodą. Co do zasady dofinansowanie musi być wykorzystane do końca 2015 r., ale może mieć formę refundacji poniesionych wydatków lub zaliczki. Prywatny podmiot powinien też rozliczyć wsparcie w sposób wskazany przez wojewodę i zwrócić niewykorzystane środki najpóźniej do 15 stycznia przyszłego roku. Ponadto przyjmując dotację, właściciel placówki zobowiązuje się do tego, że będzie ona funkcjonowała przez rok od jej uzyskania, czyli do 31 grudnia 2016 r.
Podstawa prawna
Art. 62 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1457).
Czy dotacja będzie przyznana szkole wyższej
Uczelnia chciałaby założyć żłobek dla dzieci pracowników i studentów. Czy może na ten cel otrzymać pieniądze z „Malucha”?

TAK

Tegoroczna edycja konkursu przewiduje odrębną pulę środków (moduł czwarty), która jest adresowana tylko do uczelni i współpracujących z nimi podmiotów, np. fundacji. Mogą one otrzymać dotacje przeznaczone na tworzenie nowych miejsc opieki w istniejących placówkach lub dopiero otwieranych oraz na pokrycie kosztów ich utrzymania. Do placówek mogą uczęszczać dzieci studentów, doktorantów, osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących dla niej zadania na podstawie umów cywilnoprawnych. Dotacja wynosi nie więcej niż 5 tys. zł na jedno nowo tworzone miejsce w instytucji opieki oraz 400 zł miesięcznie na jedno dziecko. Aby uzyskać dofinansowanie, uczelnia musi złożyć ofertę na takich samych zasadach jak podmioty prywatne z modułu trzeciego konkursu. Ma na to czas do 11 marca br.
Podstawa prawna
Art. 62 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1457).
Czy trzeba podać przeciętną liczbę dzieci
Stowarzyszenie prowadzi od pół roku żłobek. Jest on przewidziany dla 20 dzieci, ale nie w każdym miesiącu wszystkie miejsca są zajęte. W styczniu uczęszczało do niego 19 maluchów, w tym miesiącu jest ich 18. Czy przy ubieganiu się o dotację organizacja powinna wyliczyć średnią liczbę dzieci za 12 miesięcy?

TAK

Jak wyjaśnia MPiPS, przy różnej liczbie dzieci w poszczególnych miesiącach należy wyliczyć przeciętną w okresie, za który składana jest oferta, i dołączyć do niej wyjaśnienie z podaniem sposobu jej ustalenia. Jeżeli właściciel placówki, składając ofertę, przyjmuje, że wszystkie miejsca będą zajęte, a potem okaże się, że tak nie było, zostanie to uwzględnione przy rozliczaniu się z dotacji. Sposób jej rozliczania jest uzależniony od trybu przekazywania pieniędzy (w formie zaliczkowej lub jako refundacja), a szczegółowe zasady będą określone w umowie o udzielenie dofinansowania podpisywanej z wojewodą.
Podstawa prawna
Art. 62 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1457).