Dofinansowanie z gminnego budżetu przysługuje na każdego malucha zapisanego do prywatnego żłobka lub klubu dziecięcego bez względu na to, ile dziennie czasu w nim przebywa.
Bezprawność stosowania takiego ograniczenia wskazała Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku, która orzekła o nieważności części uchwały podjętej przez radnych miasta Kępice, dotyczącej wprowadzenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce. Zastrzeżenia izby wzbudził jeden z warunków uzyskania dofinansowania, zgodnie z którym przysługuje ono, jeżeli żłobek zapewnia opiekę maluchowi przez minimum 8 godzin dziennie. Z kolei dla klubu dziecięcego czas zajmowania się podopiecznymi określono na co najmniej 4 godziny.
Zdaniem RIO radni naruszyli w ten sposób art. 60 ust. 1 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1457). Przewiduje on, że gmina może przyznawać dotację celową na każdego małoletniego przebywającego w żłobku lub klubie dziecięcym. Przepis ten nie zakłada jednak stawiania dodatkowych warunków przy ustalaniu dofinansowania. W ocenie RIO takie postanowienia uchwały zawężają krąg beneficjentów dotacji ze względu na czas prowadzenia działalności gospodarczej. Tymczasem jej udzielenie nie jest uzależnione od terminu złożenia wniosku, wieku dzieci czy liczby godzin, w trakcie których sprawowana jest opieka nad podopiecznymi prywatnej placówki.
Podobne zastrzeżenia miało też Kolegium RIO w Krakowie, które w uchwale podjętej 22 października 2014 r. (nr KI-411/282/14) unieważniło zapis uchwalony przez radnych gminy Słopnice. Umożliwiał on prywatnym podmiotom uzyskanie dotacji na dzieci objęte opieką powyżej 5 godzin dziennie. Dodatkowo RIO zauważyła, że taki warunek nie pozwalałby w ogóle przyznać dofinansowania klubom dziecięcym, bo zgodnie z ustawą żłobkową maluchy mogą przebywać w nich do 5 godzin dziennie.
ORZECZNICTWO
Uchwała nr 255/G319/D/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 19 grudnia 2014 r.