W tym roku przedszkola samorządowe co do zasady nie będą już przyjmować sześciolatków. Za to po raz pierwszy do takich placówek muszą być przyjęte czterolatki i, jak w poprzednich latach, pięciolatki.
Czy dla czterolatka znajdzie się miejsce w placówce
Mój syn kończy w tym roku cztery lata. Wcześniej nie był zapisany do przedszkola samorządowego, bo zajmowała się nim babcia. Nie chcieliśmy go też niepotrzebnie narażać na infekcje. Czy w tym roku gmina musi znaleźć dla niego miejsce?
W tym roku po raz pierwszy samorządy muszą zorganizować miejsca w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w szkole dla czterolatków. Wcześniej mogły odmówić rodzicom z powodu braku miejsc. Może się jednak okazać, że gmina zaproponuje umieszczenie dziecka w innym przedszkolu niż to, które zostanie wybrane przez opiekunów. Tym bardziej że w grupach czterolatków może być już komplet dzieci, czyli po 25 maluchów. Samorządy mogą też wyznaczyć miejsce w niepublicznym przedszkolu, pod warunkiem że placówka przystąpiła do powszechnej rekrutacji. Nie oznacza to, że pobyt dziecka będzie droższy. Opłaty są takie same jak w gminnych placówkach. Gdyby samorząd nie wywiązał się z tego obowiązku, rodzice mogą wnieść odwołanie od odmowy przyjęcia. Sprawa może trafić nawet do sądu administracyjnego.
Podstawa prawna
Art. 7 ust. 1 ustawy z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 827 ze zm.).
Czy dyrektor musi zapewnić miejsce w przedszkolu
Wróciliśmy z Anglii do Polski z czteroletnią córką. W gminie, w której mieszkamy, jest jedno przedszkole samorządowe. Okazało się, że we wszystkich grupach jest komplet dzieci. Dowiedzieliśmy się, że jeśli przystąpimy do powszechnej rekrutacji, to po wakacjach znajdzie się miejsce. Czy można wymusić na gminie, aby już przyjęto nasze dziecko do przedszkola?
Jeśli maluch ma trafić do przedszkola podczas danego roku, to decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor. Nie ma w tym przypadku zastosowania postępowanie rekrutacyjne. Jeśli w przedszkolu nie będzie wolnych miejsc, rodzic czterolatka spotka się z odmową przyjęcia. W takiej sytuacji pozostanie mu zapisanie malucha do niepublicznej placówki.
Podstawa prawna
Art. 14 ust. 4b ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).
Czy wielodzietni mają pierwszeństwo w rekrutacji
W styczniu urodził mi się syn. Mam jeszcze dwie córki. Jedna chodzi do szkoły, a młodszą – trzyletnią – chcę właśnie zapisać do samorządowego przedszkola. Czy narodziny kolejnego dziecka zwiększają szanse na przyjęcie córki do placówki?
Już w ubiegłym roku po raz pierwszy przepisy oświatowe wprowadziły generalną zasadę, że w pierwszej kolejności powinny być przyjmowane dzieci z rodzin wielodzietnych. Co więcej, w ustawie nie ma dodatkowych obwarowań, np. w postaci kryterium dochodowego. Gmina nie może uzależniać przyjęcia dziecka od sytuacji finansowej opiekunów. Wystarczy, że pochodzi ono z rodzinny wielodzietnej, czyli takiej, w której jest troje i więcej dzieci.
Podstawa prawna
Art. 20b pkt 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).
Czy mieszkanie z partnerem ma znaczenie
Wychowuję samotnie córkę. Nigdy nie byłam w formalnym związku małżeńskim i w dokumentach figuruję jako osoba samotna. Obecnie mam partnera. Czy wspólne zamieszkiwanie z nim jest przeszkodą w objęciu preferencjami przy przyjmowaniu dziecka do przedszkola?
W ustawie o systemie oświaty określono, co należy rozumieć przez samotne wychowywanie dziecka. Oznacza to wychowywanie podopiecznego przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. W efekcie, jeśli w omawianym przypadku w tym nieformalnym związku jest np. panna z dzieckiem, nie stanowi to przeszkody w przyjęciu malucha na preferencyjnych warunkach.
Podstawa prawna
Art. 20b pkt 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).
Czy przedszkole musi przyjąć dziecko poniżej trzech lat
Mój syn po wakacjach skończy dwa lata. Okazuje się, że nie może wziąć udziału w powszechnej rekrutacji do samorządowych przedszkoli, bo nie można wprowadzić do elektronicznego systemu jego danych. Dowiedziałam się, że działa on tylko wobec dzieci, które w tym roku kalendarzowym skończą co najmniej trzy lata. Czy mimo to dyrektor może wyrazić zgodę na przyjęcie takiego malucha?
W takiej sytuacji można jedynie ubiegać się o miejsce w żłobku. Jednak gdy dziecko ukończy 2,5 roku, rodzic ma prawo ponownie zwrócić się do dyrektora przedszkola z takim wnioskiem. Zgodnie z przepisami w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może bowiem być objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Można więc wtedy w podaniu do dyrektora napisać np., że dzięki takiej możliwości rodzeństwo będzie razem uczęszczało do przedszkola. W efekcie nie trzeba będzie wynajmować niani na czas przebywania opiekunów w pracy.
Podstawa prawna
Art. 14 ust. 1b ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).
Czy gmina musi znaleźć miejsce dla pięciolatka
Od lutego mieszkamy w dużym mieście. Nie płacimy tu podatków i obawiamy się, czy podczas rekrutacji do przedszkola znajdzie się miejsce dla naszego pięcioletniego syna. Czy dyrektor przedszkola przyjmie dziecko?
Gminne przedszkole ma obowiązek zapewnienia miejsca dla pięciolatków. Dzieci w tym wieku, zanim trafią do szkoły, muszą przynajmniej rok przebywać w przedszkolu. Zostaną tam przyjęte niezależnie od procesu rekrutacji. Nie ma też znaczenia, czy np. rodzice płacą podatki na rzecz gminy, w której znajduje się przedszkole. O opiece decyduje miejsce zameldowania dziecka. Podczas tegorocznej rekrutacji miejsc w gminnych placówkach może zabraknąć tylko dla trzylatków, ale ten problem zniknie za dwa lata. Od 1 września 2017 r. gmina będzie musiała zapewnić miejsca w przedszkolu dla wszystkich dzieci w wieku 3–5 lat.
Podstawa prawna
Art. 14 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).
Czy mogę zapisać dziecko w innej miejscowości
Mieszkamy z trzyletnim synem na wsi. Chcielibyśmy, aby po wakacjach uczęszczał do przedszkola w sąsiednim mieście. Podczas dni otwartych zorientowaliśmy się, że jest tam bardzo ciekawy i bogaty program nauczana. Ponadto przedszkole znajduje się blisko mojej pracy. Czy dyrektor placówki może się przychylić do naszej prośby?
Do publicznego przedszkola przyjmuje się przede wszystkim kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Dopiero po zakończonej rekrutacji, o ile będą wolne miejsca, można przyjąć dziecko z innej miejscowości. Jeśli liczba dzieci spełniających warunek zamieszkiwania na terenie gminy przewyższa liczbę wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: wielodzietność rodziny, niepełnosprawność, niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców, niepełnosprawność rodzeństwa, samotne macierzyństwo, objęcie dziecka pieczą zastępczą. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie naboru lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Te muszą uwzględniać zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza dotyczące zatrudnienia. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie, którego spełnianie jest potwierdzane oświadczeniem. W dodatkowym naborze może być określonych nie więcej niż sześć kryteriów.
Podstawa prawna
Art. 20c ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).
Czy sześciolatki wciąż mogą być w przedszkolach
Moje dziecko w tym roku skończy sześć lat. Obawiam się, czy poradzi sobie w szkole, choć w poradni psychologiczno-pedagogicznej uważają, że tak. Czy mimo to mogę zdecydować o pozostawieniu go w przedszkolu?
Od września 2015 r. obowiązkiem szkolnym zostaną objęte siedmiolatki (rocznik 2008), które w poprzednim roku nie zostały zapisane do pierwszej klasy. Takiego obowiązku nie mieli rodzice, których dzieci urodziły się po 30 czerwca 2008 r. Ponadto wszystkie sześciolatki (rocznik 2009) w nadchodzącym roku szkolnym 2015/2016 muszą obowiązkowo pójść do szkoły. Wyjątki od tych zasad mogą uzasadniać tylko względy rozwojowe dziecka, które zostaną potwierdzone orzeczeniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej o pozostawieniu go w przedszkolu. Warto jednak zaznaczyć, że jeśli dziecko otrzyma odroczenie, to może i tak zostać umieszczone w szkolnej zerówce, a nie w macierzystym przedszkolu.
Podstawa prawna
Art. 14 ust. 1a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).