Gmina zamierza w uchwale w sprawie opłaty miejscowej (klimatycznej) wprowadzić zapis o zwolnieniu z niej pobytów zorganizowanych grup młodzieży szkolnej, ale z opiekunem. Chce w ten sposób zachęcić do odwiedzania jej regionu. Czy będzie to zgodne z prawem?
To sytuacja nietypowa. Przede wszystkim należy rozważyć konstrukcję zwolnienia w kontekście art. 19 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wydaje się, że proponowana treść zwolnienia ma charakter przedmiotowo-podmiotowy, treść cytowanych wyżej zapisów uchwały wskazuje bowiem na zwolnienia od opłaty miejscowej młodzieży szkolnej z opiekunem. Zatem skoro z ustanowionej normy można wywieść, kto podlega zwolnieniu, to zwolnienie to nie ma charakteru przedmiotowego, co w konsekwencji oznacza przekroczenie delegacji ustawowej wynikającej z art. 19 pkt 3 ww. ustawy.
Reklama
Tymczasem przywołany przepis ustawy o podatkach i opłatach lokalnych upoważnia radę gminy jedynie do wprowadzenia zwolnień przedmiotowych, a wskazanie podmiotu przesądza o nadaniu zwolnieniu charakteru przedmiotowo-podmiotowego. Podobne stanowisko w kwestii dotyczącej wprowadzenia zwolnień z opłat miejscowych zajął m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 19 marca 2013 r., sygn. akt I SA/GI 1335/12. Warto jednak zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną okoliczność. Ustawodawca w art. 17 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych uwzględnił interes zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej przez zwolnienie ich z opłaty miejscowej. Zatem z tego względu nie ma również podstaw do regulowania w akcie prawa miejscowego nadanych ustawą uprawnień. Z tego tytułu młodzież, która przyjeżdża w grupach, jest zwolniona z opłaty.
Marcin Nagórek, radca prawny