Już od pół roku głośno jest o zmianach w ustawie o ochronie przyrody, m.in. w zakresie wycinki drzew. Jednak do czasu, gdy zamykaliśmy numer, nowelizacja nie trafiła jeszcze nawet do Sejmu. Ale jeśli nawet szybko zostałaby uchwalona, to należy się spodziewać złagodzenia, a nie zaostrzenia przepisów w tym zakresie.

Teraz jednak same stawki opłaty za wycinkę, naliczane na podstawie dotychczasowych przepisów przez gminy przede wszystkim przedsiębiorcom, od stycznia nieznacznie wzrosną. Warto pamiętać, że od 29 sierpnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie ministra środowiska z 25 sierpnia 2016 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. poz. 1354), które zasadniczo zmieniło zasady naliczania opłat, generalnie je zmniejszając. Jednak obwieszczenie na 2017 r. podaje nowe, nieco wyższe stawki zgodnie z zasadami obliczeń przyjętymi dla tego rozporządzenia.

Zgodnie z nowym obwieszczeniem nieco wyższe stawki obowiązywać będą w przyszłym roku także za różne rodzaje działalności związane z ustawą z 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1131 ze zm.).

Za to stawki opłat i kar ponoszone na podstawie ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.) w przyszłym roku utrzymają się na niezmienionym poziomie. Takie same będą też zasady ich obliczania. Jednak mimo to zostały wydane nowe obwieszczenia określające te stawki.

Dlaczego jedne stawki wzrastają, a inne stoją w miejscu?

– Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody i prawem geologicznym stawki co roku zmieniane są o planowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z ustawy budżetowej (przy stawkach na 2017 r. wskaźnik na 2016 r.). A te określane na podstawie prawa ochrony środowiska – o realny poziom inflacji (przy stawkach na 2017 r. wskaźnik za 2015 r.) – wyjaśnia Joanna Wilczyńska, ekspert opolskiej firmy ATMOTERM SA, zajmującej się doradztwem w zakresie ochrony środowiska.

254,04 zł tyle wyniesie stawka podstawowa za wycięcie 1 mkw. krzewów w 2017 r.

Dlaczego więc stawki nie spadają, skoro w 2015 r. mieliśmy deflację? Zdaniem ekspertki chodzi o literalny zapis w prawie ochrony środowiska mówiący, że stawki wzrastają o poziom inflacji, a deflacji ustawodawca nie przewidział.

Różnice w opłatach związanych ze środowiskiem w 2017 roku w stosunku do 2016 roku
Tytuł aktu prawnego ustalającego stawki i ewentualne zmiany na 2017 r. Co się zmienia w 2017 r. Gdzie są przepisy za 2016 r.
Opłaty za usunięcie drzew i krzewów
Obwieszczenie ministra środowiska z 28 października 2016 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2017 (M.P. z 2016 r. poz. 1018) Stawki wzrastają Przykładowo stawka podstawowa za wycięcie 1 mkw. krzewów wzrasta z 252,79 zł w 2016 r. do 254,04 zł w 2017 r., a podstawowa stawka za wycięcie brzozy o przekroju 46-50 cm z 4203,63 w 2016 r. do 4275,09 zł w 2017 r. Do obliczania opłaty za usunięcie drzew i krzewów stosuje się nadal współczynniki lokalizacji z rozporządzenia ministra środowiska z 25 sierpnia 2016 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. poz. 1354). Przepisy ogólne: art. 85 i nast. ustawy o ochronie przyrody Drzewa: stawki i współczynniki lokalizacji - rozporządzenie ministra środowiska z 25 sierpnia 2016 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. poz. 1354) Krzewy: stawka - obwieszczenie ministra środowiska z 28 października 2015 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 1064), współczynniki lokalizacji – ww. rozporządzenie. Przepisy ogólne: art. 85 i nast. ustawy o ochronie przyrody
Wysokość stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017
Obwieszczenie ministra środowiska z 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017. (M.P. z 2016 r. poz. 718) Stawki pozostają bez zmian, choć jest nowe obwieszczenie. Przy eksploatacji np. kotła z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym o mocy nie większej niż 5 MW zarówno za 2016 r., jak i za 2017 r. trzeba będzie zapłacić 30,89 zł/tonę spalonego węgla, a za spalenie 1 tony gazu LPG w samochodzie osobowym spełniającym wymagania EURO 3 stawka w 2017 r., jak i rok wcześniej wyniesie 18,06 zł za tonę. Do obliczania opłat stosuje się nadal zasady z rozporządzenia Rady Ministrów z 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. poz. 1875), a wykazy wypełnia się zgodnie z rozporządzeniem z 27 lutego 2014 r. (poz. 274 ze zm). Trzeba się też stosować do art. 274 i nast. ustawy – Prawo ochrony środowiska WAŻNE. Zgodnie ze stawkami na 2017 rok przedsiębiorca będzie się rozliczał za 2017 r., czyli do 31 marca 2018 r. Do 31 marca 2017 r. rozliczy się za 2016 rok na podstawie dotychczasowych stawek. Stawki i zasady określa rozporządzenie Rady Ministrów z 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. poz. 1875) Wykazy zaś (potocznie sprawozdania) należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U. poz. 274 ze zm). Trzeba się też stosować do art. 274 i nast. ustawy – Prawo ochrony środowiska
Stawki kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu
Obwieszczenie ministra środowiska z 10 października 2016 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2017 (M.P. z 2016 r. poz. 992) Stawki pozostają bez zmian, choć jest nowe obwieszczenie, np. za przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzanych do wód lub do ziemi ścieków, których temperatura przekracza dopuszczalną wysokość o 5°C i więcej – za 1 m sześć. i za każdy stopień przekroczenia stawka jednostkowa wynosi 1,32 zł zarówno w 2016 r., jak i w 2017 r. Z kolei za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu od 1 do 5 dB w porze nocy stawka jednostkowa wynosi 14,24 zł za każdy decybel przekroczenia – analogicznie jak w 2016 r. Natomiast zasady dla kar za ścieki określa nadal rozporządzenie Rady Ministrów z 20 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (Dz.U. z 2005 r. nr 260, poz. 2177). Zasady dla hałasu określa rozporządzenie Rady Ministrów z 29 września 2001 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu (Dz.U. z 2001 r. nr 120, poz. 1285). Obwieszczenie ministra środowiska z 8 września 2015 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2016 (M.P. poz. 904). Zasady dla kar za ścieki określa nadal rozporządzenie Rady Ministrów z 20 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Zasady dla hałasu określa rozporządzenie Rady Ministrów z 29 września 2001 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu.