Od nowego roku osoby, które planują wyciąć drzewo na działce na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie będą musiały występować o zgodę do gminy.
Czy przedsiębiorcy skorzystają na zmianach
Prowadzę niewielki warsztat. Chciałbym go rozbudować, ale wiązałoby się to z wycięciem kilku drzew z mojej działki. Czy rada gminy może odstąpić od wymogu uzyskania zezwolenia również w przypadku przedsiębiorców?
TAK
Rada gminy będzie mogła zrezygnować z wymogu zezwolenia w oparciu o:
- gatunek drzewa lub krzewu,
- wiek drzewa lub krzewu,
- obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm lub powierzchnia krzewów rosnących w skupisku,
- cel usunięcia drzewa lub krzewu:
– związany z prowadzeniem działalności gospodarczej,
– niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- cechy nieruchomości:
– objęcie nieruchomości przez radę gminy formami ochrony przyrody,
– wpisanie do rejestru zabytków,
– położenie w pasie drogowym drogi publicznej,
– rodzaj użytku wynikający z ewidencji gruntów i budynków,
– określone przeznaczenie nieruchomości wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
To jednak, czy samorząd skorzysta z tej możliwości, będzie zależało od decyzji radnych. Jeżeli nie zdecydują się na to, przedsiębiorcy będą musieli wystąpić o zezwolenie.
Podstawa prawna
Art. 1 pkt 2 ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (ustawa w wersji przyjętej przez Sejm).
Czy zasady naliczania opłat ulegną zmianie
Mieszkam w gminie, w której rządzą ekolodzy. Obawiam się, że nie pozwolą radnym podjąć uchwały, która również w innych przypadkach, niż wynika to wprost z ustawy, dopuści rezygnację z pobierania opłat za wycinkę. Czy ceny za wyrąb będą niższe?
TAK
Od 1 stycznia 2017 r. opłatę za usunięcie drzewa będzie się ustalało, mnożąc liczbę centymetrów obwodu pnia drzewa na wysokości 130 cm i stawkę opłaty. Konkretne stawki określi rada gminy – będą mogły być ustalone w takiej samej wysokości dla wszystkich drzew albo zależeć od ich rodzaju lub gatunku. Ustawa wskazuje jedynie maksymalny limit, którego gmina nie będzie mogła przekroczyć. Dla drzew nie będą mogły być wyższe niż 500 zł, a dla krzewów – 200 zł.
Co więcej, nowela zmieni także katalog przypadków, w których mimo konieczności wystąpienia o zezwolenie na wycinkę opłaty nie trzeba będzie ponosić. Obejmie on drzewa (usuwane np. w celu przywrócenia gruntów nieużytkowych do użytkowania), których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
- 120 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platana klonolistnego,
- 80 cm – dla pozostałych gatunków drzew. Obecnie zwolnione z opłat są wycinki cieńszych drzew – odpowiednio o obwodzie 75 i 50 cm.
Podstawa prawna
Art. 1 pkt 3–4 ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (ustawa w wersji przyjętej przez Sejm).
Czy uda mi się uniknąć kary za działanie bez zgody
W tym roku wyciąłem drzewo bez zezwolenia z własnej działki na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dąb był bardzo rozłożysty i ograniczał dopływ światła do okien w domu. Niestety doniósł na mnie sąsiad i gmina rozpoczęła postępowanie w tej sprawie. Obawiam się, że będę musiał zapłacić karę. Czy obejmą mnie korzystniejsze przepisy?
TAK
Do postępowań w sprawach dotyczących wymierzenia kar wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie nowej ustawy (1 stycznia 2017 r.) będą miały zastosowanie nowe przepisy, chyba że kara pieniężna wymierzona na podstawie przepisów ustawy zmienianej, w brzmieniu dotychczasowym byłaby łagodniejsza. To oznacza, że postępowania dotyczące wymierzenia kar dla osób, które wycięły drzewo z własnej posesji na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, mogą zostać umorzone.
Podstawa prawna
Art. 4 ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (ustawa w wersji przyjętej przez Sejm).
Czy nadal będą groziły kary za wycinkę drzew
Dowiedziałem się, że nie będzie trzeba już występować o zgodę na wycinkę drzew. Obawiam się, że mieszkańcy mogą zacząć usuwać również bardzo cenne okazy. Czy w ustawie są jednak przewidziane kary?
TAK
Za wycięcie drzewa, na które wymagane było uzyskanie zezwolenia, gmina nadal będzie miała prawo nałożyć karę. Jeżeli samorząd utrzyma np. wymóg uzyskiwania zezwoleń na wyrąb związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, wójt (burmistrz albo prezydent miasta) wymierzy administracyjną karę pieniężną za:
- usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia,
- usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości,
- zniszczenie drzewa lub krzewu,
- uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie jego korony.
Sankcja będzie stanowiła dwukrotność opłaty za usunięcie rośliny. Jeśli natomiast wyrąb był zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty, kara zostanie ustalona w wysokości stawki, która byłaby poniesiona, gdyby takiego zwolnienia nie było.
Podstawa prawna
Art. 88 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.).
Art. 1 pkt 5 ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (ustawa w wersji przyjętej przez Sejm).
Czy na wyrąb potrzebne będzie zezwolenie
Mój ojciec kilkanaście lat temu posadził na działce ok. 20 drzew. Niektóre znacznie się rozrosły. Zamierzam w przyszłym roku część z nich wyciąć. Czy muszę uzyskać zgodę w gminie?
NIE
Od 1 stycznia 2017 r. osoby, które zechcą wyciąć drzewo z własnej działki, nie będą musiały występować o zgodę do gminy, o ile nie jest to związane z prowadzeniem firmy. Ustawa uzupełnia katalog przypadków, kiedy o zgodę na wycinkę ubiegać się nie trzeba. Wynika z niego, że od nowego roku nie będzie wymagana m.in. w przypadku:
- krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 mkw.,
- drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
– 100 cm – dla topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platana klonolistnego,
– 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,
- drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
- drzew lub krzewów wycinanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
- drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach,
- drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni,
- drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych,
- drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym,
- drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych,
- drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze,
- drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
- drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
- drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planów dla obszaru Natura 2000;
- prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia,
- drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez np. jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
- drzew lub krzewów należących do gatunków obcych.
Podstawa prawna
Art. 83f ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.).
Art. 1 pkt 2 ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (ustawa w wersji przyjętej przez Sejm).