Rada miasta nie jest upoważniona do tego, aby zobowiązywać dyrektora żłobka do składania burmistrzowi corocznych sprawozdań z działalności placówki.
Na brak podstaw do przyjęcia takiej regulacji w uchwale radnych Kudowy-Zdroju dotyczącej ustalenia statutu dla żłobka, wskazał wojewoda dolnośląski. Organ nadzoru stwierdził jej nieważność, uzasadniając, że stoi ona w sprzeczności z art. 33 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446). Podkreślił, że o tym, czy dyrektor placówki będzie składał sprawozdania ze swojej pracy, będzie decydował sam burmistrz jako jego zwierzchnik służbowy. To on ma bowiem wyłączne prawo do określania obowiązków pracowników zarówno swojego urzędu, jak i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wydawania im wiążących poleceń związanych z zakresem wykonywanych przez nich zadań.
Zastrzeżenia wojewody wzbudziły też inne zapisy zawarte w uchwale. Wśród nich było m.in. wskazanie przez radnych, że opłata za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku jest wnoszona za dany miesiąc z góry do 15. dnia tego miesiąca. W ocenie organu nadzoru wspomniany zapis narusza art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1457 ze zm.). Zgodnie z nim w statucie żłobka i klubu dziecięcego należy określić zasady ustalania opłaty za pobyt. Natomiast przyjęte przez radnych sformułowanie należy traktować jako określenie trybu uiszczania należności. Co więcej zakwestionowana regulacja jest niezgodna z wynikającej z kodeksu cywilnego zasady swobody umów. Wojewoda stwierdził, że to rodzice oraz organ prowadzący żłobek (działający poprzez dyrektora) ustalają w drodze umowy korzystania z usług placówki kwestie związane z terminami płatności za pobyt i wyżywienie. Dodał również, że analogiczną kompetencję radni mają w przypadku określania należności za pobyt dziecka w przedszkolu. Obejmuje ona ustalenie jej wysokości, ale nie termin jej wnoszenia.
ORZECZNICTWO
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody dolnośląskiego z 1 sierpnia 2016 r., nr NK-N.4131.59.10.2016.AB