Zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) instytucja opiekuna dziennego jest obok: żłobka i niani, formą opieki nad dziećmi do lat trzech.

Opiekunem jest osoba fizyczna pracująca w żłobkach lub klubach dziecięcych lub współpracująca z tymi podmiotami na podstawie umowy oświadczenie usług. Ze względu na bezpośredni kontakt z dziećmi osoby, pełniące funkcję dziennych opiekunów muszą spełniać wskazane w przepisach warunki.

Po pierwsze podlegają obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym.

Po drugie posiadać odpowiednie kwalifikacje. W tym :
- dawać rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
- nie posiadać orzeczenia o pozbawieniu, zawieszeniu lub ograniczeniu władzy rodzicielskiej,
- wypełniać obowiązek alimentacyjny, jeżeli został orzeczony,
- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
- przejść odpowiednie szkolenie.
Po trzecie powinien współpracować z rodzicami swoich podopiecznych poprzez korzystanie w potrzebie z ich pomocy podczas prowadzenia zajęć. Ponadto prowadzi konsultację i udziela porad.

Dzienny opiekun podlega też obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki.

Osoba pełniąca funkcję opiekuna dziennego musi posiać odpowiednie tytuł prawny do lokalu, w którym świadczy usługi.

Opiekunowie muszą również widnieć w wykazie dziennych opiekunów prowadzony przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.