Prokuratura uważała, że wysokość dofinansowania do kosztów pobytu malucha powinna być taka sama dla każdej formy opieki. Jednak w opinii sądu gminy przyznające różne kwoty wsparcia nie naruszają prawa.
Tak wynika z dwóch wyroków podjętych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Poznaniu. Rozpatrywał on skargi złożone przez prokuratura rejonowego na uchwały rad miasta określające wysokość oraz zasady ustalania i rozliczania dotacji dla prywatnych żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów. Zakwestionował on wiele zapisów w nich zawartych, w tym m.in. to, że radni zdecydowali się zróżnicować kwotę dofinansowania w zależności od typu placówki. W ocenie prokuratora naruszało to zasadę równości, bo na każde miejsce opieki nałożone zostały takie same zadania.
WSA w Poznaniu nie uwzględnił tego zarzutu. Oddalając skargę w tym zakresie, uzasadnił, że ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1457 ze zm.) faktycznie przewiduje tożsame obowiązki dla żłobków i klubów dziecięcych, ale jednocześnie je różnicuje. Sąd podkreślił, że do tej pierwszej placówki może trafić maluch, który skończył 20. tydzień życia, a opieka nad nim może być sprawowana do 10 godzin dziennie. Z kolei w klubie mogą być umieszczane dzieci mające minimum 12 miesięcy i mogą w nim przebywać nie dłużej niż 5 godzin.
Ponadto – jak stwierdził sąd – obydwie formy opieki są zróżnicowane także pod kątem warunków lokalowych oraz wymaganych kwalifikacji zawodowych personelu. Dlatego w opinii WSA skoro ustawa zakłada możliwość prowadzenia różnych typów placówek, którym są stawiane odrębne standardy, to tym samym rada gminy może w uchwale ustalić inne kwoty dotacji dla każdej z nich.
Sąd nie zgodził się też z zastrzeżeniami prokuratora związanymi z zapisami uchwał, które stanowiły, że podmiot uprawniony do dofinansowania powinien do 10. dnia każdego miesiąca przedstawiać gminie informację o liczbie dzieci uczęszczających do żłobka lub klubu. Prokurator twierdził, że złożenie jej we wspomnianym terminie warunkuje uzyskanie dotacji, podczas gdy ustawa nie przewiduje takiego wymogu. WSA stwierdził natomiast, że taki zapis uchwały reguluje jedynie zasady wypłaty transzy finansowego wsparcia.
Nie wszystkie zarzuty prokuratury zostały jednak przez sąd odrzucone. Podzielił on bowiem wątpliwości dotyczące innego z wymogów pozwalającego na otrzymywanie dotacji, a mianowicie spędzania przez dziecko określonej liczby godzin w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. WSA uznał, że gmina nie może ustalać, ile godzin w placówce spędzi dziecko, aby przysługiwała na nie dotacja. Samorząd naruszył w ten sposób art. 60 ust. 1 ustawy żłobkowej. Zgodnie z nim gmina może przyznawać dofinansowanie na każde dziecko objęte opieką w placówce i nie warunkuje jego uzyskania od tego, w ciągu ilu godzin jest ona sprawowana. Uchwała nie może zawężać czy ograniczać prawa do uzyskania dotacji celowej przez prywatne podmioty. Wprowadzenie wspomnianej przesłanki jest więc niezgodne z przepisami ustawy.
ORZECZNICTWO
Wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 7 i 22 czerwca 2016 r., sygn. akt I SA/Po 583/16 i 436/16.