Lokalne władze nie mogą wskazywać granicy wieku osób, które mogą zasiadać w radzie seniorów – uznał wojewoda śląski. Wydane przez niego rozstrzygnięcie nadzorcze to efekt kontroli legalności uchwały Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie powołania gminnej rady seniorów.
W badanym akcie prawa miejscowego wskazano, iż w skład rady mogą zostać wybrani przedstawiciele seniorów, którzy ukończyli 60 lat, zamieszkują na terenie gminy oraz uzyskali poparcie 15 osób mających status seniora. Dodatkowo w radzie mieli zasiadać przedstawiciele środowisk senioralnych. Ich też objąłby wspomniany cenzus wieku.
Zdaniem wojewody wprowadzenie cenzusu wieku (60 lat) dla kandydatów na członków rady seniorów przekracza delegację ustawową, ponieważ art. 5c ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g., t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.). nie zawiera ograniczeń wiekowych.
– Zgodnie z ustawą w skład rady seniorów mają wchodzić przedstawiciele zarówno osób starszych, jak i organizacji działających na rzecz osób starszych, którzy niekoniecznie przecież muszą być osobami starszymi – wskazuje wojewoda.
Oznacza to, że tworząc radę seniorów, gmina nie może ustalić wieku minimalnego, który powinni ukończyć kandydaci na członków tego organu doradczego. Nie jest to pierwsze rozstrzygnięcie tego typu. Problematyka była również przedmiotem orzecznictwa sądów administracyjnych, które również podkreślały, że lokalne władze nie mogą definiować pojęcia seniora wchodzącego w skład rady seniorów przez zastosowanie cenzusu wieku (por. wyrok WSA w Gliwicach z 2 czerwca 2015 r., sygn. akt IV SA/Gl 979/14).
Co jednak ciekawe, coraz więcej rozstrzygnięć nadzorczych i orzeczeń sądowych w opisywanym temacie nie przeszkadza lokalnym władzom, w których dopiero tworzą się rady seniorów, stosować kryterium wieku.
ORZECZNICTWO
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego z 1 kwietnia 2016 r., nr NPII.4131.1.161.2016.