Starostowie z Małopolski zwrócili się do wojewody o zwiększenie środków na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców domów pomocy społecznej (DPS). Obecna wysokość dotacji jest zbyt niska i powoduje, że powiaty muszą dokładać na ten cel pieniądze z własnych budżetów.
Problem z finansowaniem pobytu dotyczy osób umieszczonych w DPS przed 2004 r. Zgodnie z przepisami ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) przebywanie w placówce całodobowej opieki tej grupy seniorów jest finansowane z odpłatności wnoszonej przez nich samych, np. z emerytury lub renty, oraz dotacji budżetowej. Tyle tylko, że jej wysokość plus kwota płacona przez mieszkańca nie pokrywa pełnych miesięcznych kosztów utrzymania.
Ponieważ w przeciwieństwie do osób umieszczanych w DPS po 2004 r., ani rodziny, ani gminy nie dofinansowują ich pobytu, to powiaty muszą wyrównać tę różnicę.
– Jest to o tyle negatywna sytuacja, że DPS mają też coraz większy kłopot z zapełnieniem wolnych miejsc, co powoduje istotny ubytek w ich budżetach – mówi Mariusz Sajak, dyrektor DPS w Bobrku.
Na niedoszacowaną wysokość dotacji zwracają uwagę również starostowie woj. śląskiego. Na przykład powiat bielski z tego powodu musiał dołożyć 286 tys. zł do kosztów utrzymania placówek dla seniorów. Co więcej, część z nich to jednostki niepubliczne, które są prowadzone na zlecenie samorządu. Tych DPS powiat nie może wesprzeć z własnych środków, co skutkuje tym, że są w bardzo złej kondycji finansowej.
Ponadto starostowie z Małopolski wskazują na problem związany z tym, że różnice między wysokością dotacji występują też pomiędzy poszczególnymi województwami. Co więcej ich region należy do tych, które mają najniższe dofinansowanie.
Wynosi ono 2 tys. zł miesięcznie na osobę. Jeszcze mniej, bo 1,7 tys. zł dotacja wynosi w woj. łódzkim, ale z kolei w mazowieckim jest to 2,3 tys zł, a w pomorskim i warmińsko-mazurskim ponad 2,5 tys.
W ocenie konwentu budzi to kontrowersje i prowadzi do nieporozumień. Dlatego obowiązkiem wojewody powinno być zaplanowanie środków w odpowiedniej wysokości i takiej, która będzie dostosowana do kwot wsparcia udzielanych w innych województwach na ten cel.