Osobom, które doradzają lokalnym władzom w kwestii polityki senioralnej, nie należy się refundacja wydatków poniesionych na podróże związane z tą działalnością.
Tak stwierdził wojewoda śląski, który unieważnił uchwałę radnych Piekar Śląskich, mającą zmienić dotychczasowe przepisy dotyczące powoływania rady seniorów. Jego zastrzeżenia wzbudziła nowa regulacja, która wskazywała, że członkom rady reprezentującym ją na zewnątrz miał przysługiwać zwrot udokumentowanych kosztów podróży, związanych z wykonywaniem obowiązków statutowych. W ocenie organu nadzoru jest ona sprzeczna z art. 5c ust. 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875). Zgodnie z tym przepisem rada gminy powołując radę seniorów, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania. Jego treść nie daje natomiast radnym podstawy do tego, aby zwracać koszty podróży dla seniorów, którzy zasiadają w radzie.
Wojewoda dodał przy tym, że takiego upoważnienia nie daje też żaden inny przepis ustawy o samorządzie. Podkreślił, że wprawdzie jej art. 25 ust. 4 i art. 37 przewidują możliwość refundacji wydatków na podróże, ale tylko w przypadku radnych, członków rad dzielnicy i sołectwa oraz osób wchodzących w skład organu wykonawczego jednostki pomocniczej. Nie ma tu więc wymienionych członków rady seniorów.
Organ nadzoru wskazuje też, że gminna rada seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Członkostwa w niej nie należy utożsamiać z funkcją radnego w organie stanowiącym samorządu, który z tego tytułu otrzymuje dietę oraz zwrot kosztów podróży służbowej.
Ponadto wojewoda przypomniał, że samodzielność podejmowania decyzji przez organy samorządu terytorialnego nie jest równoznaczna z dowolnością prowadzonych przez nie działań. Rada – regulując daną materię – powinna zatem działać w zgodzie z aktualnym porządkiem prawnym i w jego granicach.
ORZECZNICTWO
Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.643.2017 wojewody śląskiego z 4 grudnia 2017 r.