Tak zakłada projekt rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji w sprawie rejestru związków powiatowo-gminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian. Jest w trakcie konsultacji.
Dotychczasowe regulacje nie przewidywały możliwości utworzenia związku, którego członkami byłyby zarówno gminy, jak i powiaty. Taką możliwość stworzyła nowelizacja z 25 czerwca 2015 r. ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1045). Projekt rozporządzenia szczegółowo określa tryb postępowania w sprawie rejestracji związku powiatowo-gminnego oraz wzór takiego zgłoszenia.
Reklama
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAiC) opracowało też dwa nowe projekty rozporządzeń w sprawie tworzenia związków między gminami i między powiatami. Zgodnie z tymi trzema aktami wojewoda, który jest organem nadzoru nad powiatami i gminami tworzącymi związki, będzie uzgadniał projekty ich statutów. – To pozwoli uniknąć nieprawidłowych regulacji, a tym samym wyeliminuje konieczność wydawania rozstrzygnięć nadzorczych i podejmowania kolejnych, tym razem już poprawnych uchwał. Informacja składana przez samorządy tworzące związek może być przekazywana w postaci elektronicznej bądź papierowej – wskazuje MAiC.
Ponadto resort administracji opracował projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazwy obiektu fizjograficznego. Ujęte zmiany są realizacją wniosków rad gmin przekazanych za pośrednictwem wojewodów do ministra do spraw administracji publicznej. Postulowane modyfikacje dotyczą 140 przypadków. Obejmą 43 gmin i 35 powiatów w 14 województwach.
Wszystkie proponowane zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2016 r.
Etap legislacyjny
W trakcie konsultacji