To, że gmina określi dzienną stawkę opłaty targowej, nie oznacza, że w ten sposób jednocześnie ustala termin jej uiszczania. A jest to niezbędne, by nie doszło do zaległości podatkowych
Tak wynika z orzeczenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, które w postępowaniu nadzorczym stwierdziło nieważność w całości uchwały Rady Gminy w Czarnej z 17 marca 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej (nr IV/19/15).
Reklama

Reklama
W uchwale gmina ustaliła wysokość dziennych stawek opłaty targowej oraz wyznaczyła inkasentów tej opłaty. Jednocześnie uchyliła poprzednią swoją uchwałę z 27 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, stosowania dodatkowych zwolnień oraz sposobu jej poboru na terenie gminy (nr VII/73/03). Nowa regulacja miała wejść w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa podkarpackiego.
Wydając zakwestionowaną przez RIO uchwałę, Rada Gminy w Czarnej powołała się na art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 15 i 19 pkt 1 lit. a ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.). Regulacje pierwszej z powołanych ustaw wskazują, że do wyłącznej kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych w granicach określonych odrębnymi ustawami oraz że na podstawie upoważnienia ustawowego gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy w tej sprawie. Takie upoważnienie dla organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do przyjęcia lokalnych przepisów w sprawie opłaty targowej zawiera art. 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Na jego podstawie rada gminy w drodze uchwały powinna określić zasady ustalania i poboru oraz termin płatności i wysokość stawek opłaty targowej określonych w ustawie. Stawka tej opłaty nie może jednak przekroczyć 767,68 zł dziennie. Z przepisu tego wynika również, że rada gminy może zarządzić pobór opłat targowych w drodze inkasa, określić inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso.
RIO zauważyła, że w badanej przez nią uchwale Rada Gminy w Czarnej ustaliła dzienną stawkę opłaty targowej, ale nie wskazała terminu jej płatności. W tej sytuacji w ocenie Izby nie wypełniła upoważnienia ustawowego z art. 19 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przepis ten zobowiązuje bowiem organ stanowiący samorządu do określenia tego terminu w uchwale. Izba zaznaczyła przy tym, że ustalenie dziennych stawek opłaty targowej nie jest tożsame z ustaleniem terminu płatności tej opłaty, która miałaby być uiszczana przez zobowiązane do tego podmioty w dniu dokonywania sprzedaży. Izba podniosła, że brak określenia tego terminu powoduje także inne doniosłe konsekwencje. Mianowicie wskutek jego braku nie może powstać zaległość podatkowa, a osoba zobowiązana do uiszczenia opłaty (osoba lub jednostka organizacyjna dokonująca sprzedaży na targowisku) będzie mogła się uchylać od jej uiszczenia i stwierdzić, że zapłaci to świadczenie później. Na takie negatywne następstwa braku uregulowania terminu wnoszenia opłaty targowej wskazują także w swoich rozstrzygnięciach sądy administracyjne, m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 15 lipca 2010 r. (sygn. akt I SA/Rz 368/10 ).
Uchwała Kolegium RIO w Rzeszowie z 21 kwietnia 2015 r., nr VIII/1712/2015